Бохонько Євген Олександрович

У 2013 році закінчив навчання у Хмельницькому національному університеті та отримав диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності  “Комп’ютерні науки”.

У 2013 році вступив до магістратури за спеціальністю “Інформаційні технології програмування”,

У 2014 року отримав диплом магістра з відзнакою та кваліфікацію наукового співробітника, викладача вищого навчального закладу.

У 2014 році вступив до аспірантури Хмельницького національного університету за спеціальністю 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”.

У 2017 році захистив дисертацію на тему “Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів” та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2017 року працює на кафедрі ТПОіДМ ХНУ.

Працює над отриманням патентів на власні виноходи.

Автор понад 14 наукових праць.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації НПП за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» (терміни 4.05.23 по 10.06. 2023, Наказ 72-КП від 02.05.2023), Наказ № 94-КП від 14.06.2023 р.
 • міжнародне підвищення кваліфікації в ISMA University of Applied Sciences (Рига, Латвія) при підтримці International Sciences Group терміном з 14.02.2022 р. до 14.03.2022 р. відповідно до наказу від 11.02.2022 №56-КП (180 год.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155

Навчальні дисципліни

 • Теорія автомобіля
 • Математичне моделювання технологічних процесів
 • Технічна творчість

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Бохонько Є. О. Цифрова трансформація освіти 4.0: викладання та навчання в епоху цифрових технологій / Є. О. Бохонько, О. В. Шелевер, К. О. Дерека. // ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА. – 2023. – №60. – С. 219–222.
 • Височан Л. М. Гейміфікація як ефективний інструмент навчання для майбутніх педагогів / Л. М. Височан, Є. О. Бохонько, І. П. Гончарова. // Інноваційна педагогіка. – 2023. – №58. – С. 22–30.
 • Бохонько Є. О. Цифровізація у вищій освіті: інституційні підходи до викладання та навчання / Є. О. Бохонько, Ю. Б. Семеняко, І. В. Брюховецька. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2023. – №87. – С. 182–186.
 • Бохонько Є. О. Адаптивний підхід в організації освітньої діяльності в умовах змішаного навчання / Є. О. Бохонько, О. В. Шелевер, О. О. Самойленко. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2023. – № 86. – С. 150–155.
 • Мосієнко Г. М. Цифрові інструменти для підвищення ефективності дистанційного навчання в умовах сьогодення / Г. М. Мосієнко, А. І. Тарасенко, Є. О. Бохонько. // Інноваційна педагогіка. – 2022. – №52. – С. 172–176.
 • Капранов Я. Роль цифрових технологій в освіті: виклики та перспективи / Я. Капранов, Є. Бохонько, Л. Чередник. // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2022. – №57. – С. 291–296.
 • Бохонько Є. О. Курс «Математичне моделювання технологічних процесів», його роль і місце в професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Вісник Черкаського ун-ту. – Серія: Педагогіка. – Черкаси : ред.-вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.    – № 10. – С. 37–41.
 • Бохонько Є. О. Порівняльний аналіз змісту, особливостей та можливостей комп’ютерних математичних систем при навчанні інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 2. – С. 462–466.
 • Bokhonko E. Foreign experience in training future engineering educators for modeling technological processes / Y. О. Bokhonko // Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal [Chief Ed. N. M. Bidyuk]. – Kyiv; Khmelnytskyi : KhNU, 2017. – Vol. 7. – Issue 1. – Р. 102–109.
 • Бохонько Є. О. Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту [Електронний ресурс] / Є. О. Бохонько // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Серія: Педагогіка. – – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_4.
 • Бохонько Є.О. Моделювання технологічного процесу перевезення вантажів майбутніми інженерами-педагогами галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – №        – С. 5–19.
 • Бохонько Є.О. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів / Є. О. Бохонько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка. – Серія: Педагогіка. – 2016. – №  – С. 176–180.
 • Бохонько Є. О. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів / Є. О. Бохонько // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2016. – № 6. – С. 11–21.
 • Бохонько Є. О. Філософські аспекти підготовки інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання / Є. О. Бохонько // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – № 8. – С. 123–127.
Навчальні посібники
 • Каньковський І. Є. Теорія автомобіля. Задачник : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Є. О. Бохонько. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 94 с.
Матеріали конференцій
 • Бохонько Е. А. Использование средств икт в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов автотранспортного профиля / Е. А. Бохонько. // Международная научно-практическая Конференции на тему “Четвертая промышленная революция и инновационные технологии”, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. – 2023. – С. 229–232.
 • Бохонько Е. А. Анализ нормативно-технического обеспечения процесса изготовления детской одежды / Е. А. Бохонько, А. П. Бохонько, И. П. Башмакова. // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности. Материалы международной научно – практической конференции, Гянджа, 2022. – С. 132–134.
 • Бохонько Е. А. Техническое творчество студентов специальности “Профессиональное образование. Транспорт” как способ самореализации / Е. А. Бохонько. // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности. Материалы международной научно – практической конференции. Гянджа, 2022. – С. 202–203.
 • Бохонько Є.О. Огляд систем комп’ютерної математики для навчання інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є.О. Бохонько // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2021 – С. 77-78.
 • Бохонько Є.О. Проблеми формування технічних навичок баяністів / Є.О. Бохонько // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали X міжнародної науково-практичної конфереції. – Хмельницький, 2019 – С. 223-224
 • Бохонько Е. А. Особенности инженерно-педагогической деятельности / Е. А. Бохонько // Защита культурного наследия, биоразнообразия в условиях урбанизации и индустриализации : материалы Международной научно-практической конференции. – Гянджа : АТУ, 2017. – № 1. – С. 191–198.
 • Бохонько Є. О. Готовність майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів / Є. О. Бохонько // Альманах науки. – 2017. – № 3. – С. 30–34.
 • Бохонько Є. О. До питання розвитку математичних здібностей майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Молоді вчені 2017 – від теорії до практики : матеріали VII Міжнародної конференції молодих вчених. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 209–213.
 • Бохонько Є. О. Особливості створення математичних моделей задач засобами лінійного програмування / Є. О. Бохонько // Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика : матеріали II Міжнародної науково-практичної конфереції. – Київ: ГО «Інститут іноваційної освіти», 2017. – Ч. 1.         – С. 6–13.
 • Бохонько Є.О. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту засобами комп’ютерних технологій / Є. О. Бохонько // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 21–28.
Статті у вітчизняних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Бохонько Є.О. Розвиток відчуття ритму у процесі навчання основного музичного інструменту “Баян”/ Бохонько Є.О.// Актуальні проблеми сучасної освіти в Україні: стан та перспективи, збірник наукових праць, Хмельницький, 2019, – С. 13-17
Методичні розробки
 • Є. О. Бохонько. І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Методичні вказівки до практичних занять з дисц. “Теорія автомобіля” для студентів спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт», ХНУ 2021.
 • Бохонько Є. О. Математичне моделювання технологічних процесів : метод. рекомендації до спецкурсу для студентів спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» / уклад.: Є. О. Бохонько. – Хмельницький : «Термінова поліграфія», 2016. – 48 с.

Авторське право на твір

 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Роль цифрових технологій в освіті: виклики та перспективи”. Свідоцтво на авторське право № С222306128 від 6.06.2023.
 • Літературний письмовий твір наукового характеру “Математичне моделювання технологічних процесів”, методичні рекомендації. Свідоцтво на авторське право № С222306128 від 6.06.2023.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність