Бохонько Євген Олександрович

Бохонько Євген Олександрович народився 19 вересня 1991 року у м. Хмельницькому.

У 1998 році пішов у перший клас ліцею №17 м. Хмельницького. Під час   навчання неодноразово був переможцем обласних та всеукраїнських олімпіад з фізики.

У 2009 році закінчив ліцей №17 м. Хмельницького з відзнакою, та вступив до Хмельницького національного університету на спеціальність “Комп’ютерні науки”.  У 2013 році отримав диплом бакалавра з відзнакою з вказаної спеціальності.

У 2013 році вступив до магістратури за спеціальністю “Інформаційні технології програмування”,  у 2014 року отримав диплом магістра з відзнакою та кваліфікацію наукового співробітника, викладача вищого навчального закладу.

У 2014 році вступив до аспірантури Хмельницького національного університету за спеціальністю 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”. У 2017 році захистив дисертацію на тему “Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів” та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Працює над отриманням патентів на власні виноходи.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • міжнародне підвищення кваліфікації в ISMA University of Applied Sciences (Рига, Латвія) при підтримці International Sciences Group терміном з 14.02.2022 р. до 14.03.2022 р. відповідно до наказу від 11.02.2022 №56-КП (180 год.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155

Навчальні дисципліни

 • Теорія автомобіля
 • Математичне моделювання технологічних процесів

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних
 • Бохонько Є. О. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів / Є. О. Бохонько // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2016. – № 6. – С. 11–21.
 • Бохонько Є. О. Курс «Математичне моделювання технологічних процесів», його роль і місце в професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Вісник Черкаського ун-ту. – Серія: Педагогіка. – Черкаси : ред.-вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017.    – № 10. – С. 37–41 (1 міжнар. наук. база).
 • Бохонько Є.О. Моделювання технологічного процесу перевезення вантажів майбутніми інженерами-педагогами галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2016. – №        – С. 5–19.
 • Бохонько Є.О. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів / Є. О. Бохонько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка. – Серія: Педагогіка. – 2016. – №  – С. 176–180 (12 міжнар. наук. баз).
 • Бохонько Є. О. Порівняльний аналіз змісту, особливостей та можливостей комп’ютерних математичних систем при навчанні інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 2. – С. 462–466.
 • Бохонько Є. О. Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту [Електронний ресурс] / Є. О. Бохонько // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – Серія: Педагогіка. – – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_4.
 • Бохонько Є. О. Філософські аспекти підготовки інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання / Є. О. Бохонько // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2016. – № 8. – С. 123–127.
 • Bokhonko E. Foreign experience in training future engineering educators for modeling technological processes / Y. О. Bokhonko // Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal [Chief Ed. N. M. Bidyuk]. – Kyiv; Khmelnytskyi : KhNU, 2017. – Vol. 7. – Issue 1. – Р. 102–109 (23 міжнар. наук. бази).
Матеріали конференцій
 • Бохонько Є.О. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту засобами комп’ютерних технологій / Є. О. Бохонько // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 21–28.
 • Бохонько Е. А. Особенности инженерно-педагогической деятельности / Е. А. Бохонько // Защита культурного наследия, биоразнообразия в условиях урбанизации и индустриализации : материалы Международной научно-практической конференции. – Гянджа : АТУ, 2017. – № 1. – С. 191–198.
 • Бохонько Є. О. Готовність майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів / Є. О. Бохонько // Альманах науки. – 2017. – № 3. – С. 30–34.
 • Бохонько Є. О. До питання розвитку математичних здібностей майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту / Є. О. Бохонько // Молоді вчені 2017 – від теорії до практики : матеріали VII Міжнародної конференції молодих вчених. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 209–213.
 • Бохонько Є. О. Особливості створення математичних моделей задач засобами лінійного програмування / Є. О. Бохонько // Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика : матеріали II Міжнародної науково-практичної конфереції. – Київ: ГО «Інститут іноваційної освіти», 2017. – Ч. 1.         – С. 6–13.
Навчальні посібники
 • Каньковський І. Є. Теорія автомобіля. Задачник : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Є. О. Бохонько. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 94 с.
Методичні рекомендації
 • Бохонько Є. О. Математичне моделювання технологічних процесів : метод. рекомендації до спецкурсу для студентів спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» / уклад.: Є. О. Бохонько. – Хмельницький : «Термінова поліграфія», 2016. – 48 с.
 • Є. О. Бохонько. І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Методичні вказівки до практичних занять з дисц. “Теорія автомобіля” для студентів спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт», ХНУ 2021.