Літопис кафедри

Серед випускних кафедр Хмельницького національного університету гідне місце посідає кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Кафедру створено 1 липня 1999 року на підставі рішення Вченої Ради університету (протоколи № 11 від 25.05.99 р., № 12 від 16.06.99 р.) та дозволу Міністерства освіти України (№ 5.1/648 від 8.06.99 р., № 5.1.-5/741 від 26.06.99 р.). Початково кафедра мала назву теорії та методики трудового і професійного навчання, яка стала випусковою для двох споріднених на той час спеціальностей 7.010104 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні і приладобудуванні» та 7.010103 «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання».

Організатором та першим очільником кафедри став відмінник освіти України, кандидат технічних наук, доцент Каньковський І.Є., який працював до того в Уманському державному педагогічному інституті імені П. Тичини. Завдяки активній підтримці та розумінню на той час ректора університету Сіліна Р.І. та декана гуманітарно-педагогічного факультету Скиби М.Є. завідуючому кафедри вдалося згуртувати навколо себе творчих, неординарних особистостей, які в подальшому склали основу колективу кафедри. Це викладачі, кандидати технічних наук, доценти – Красильникова Г.В.; Кустова О.Г.; Пащенко О.В., які перейшли працювати в новостворений колектив з інших кафедр університету. На посаду завідувача лабораторіями кафедри було запрошено досвідченого фахівця, що мала значний досвід не лише навчальної, а й виробничої діяльності Кравчук Г.В.

Згодом склад навчально-допоміжного персоналу кафедри поповнили Олійник В.Г., Руденко Н.В, Бондар П.О, П’ястук О.В., Паламарчук В.І., Ярощук В.Б., Каньковська О.С., Дубас Т.Д.

Першим випробуванням для новоствореного колективу стало проходження ним ліцензування нових профілів підготовки спеціальності «Професійне навчання. Моделювання, конструювання і технологія швейних виробів» (1999 р.) і «Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту» (2000 р.).

Упродовж 1999-2000 років кадрове укомплектування кафедри продовжувалося. Були запрошені фахівці з великим стажем педагогічної роботи в навчальних закладах освіти різних рівнів акредитації. Зокрема, кандидат технічних наук, доцент Ребрик В.Є. (1999 р.); відмінник освіти України, вчитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії Яковлєв А. А. (1999 р.); викладач спецдисциплін І категорії Голодинська О. В. (2000 р.), викладач спецдисциплін Лук’яненко Г.І. (2000 р.); член спілки дизайнерів України, провідний художник-модельєр – Корницька Л. А. (2000 р.).

До навчального процесу на умовах сумісництва в цей період залучалися: заступник директора по виробництву Хмельницької швейної фабрики “Спецодяг” Поплавська О. М.; кандидат технічних наук, доцент кафедри технології і конструювання швейних виробів Ярощук О.В.; заступник начальника управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з професійно-технічної освіти, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент Коханко О.М.; відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, директор ЗОШ № 27 – Долинський А.Б.; заступник директора ЗОШ № 27, відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії Сиротюк В.П.; вчителі загальноосвітніх шкіл: спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України – Янцеловський В.В.; Крамар М.В., Янішевська І.С., Яхонін Є.В.; член спілки художників України – Борецька Н.В.

Навчальні майстерні та лабораторії кафедри створювалися на базі навчально-виробничого центру університету. Перша офіційна презентація кафедри відбулася весною1999 року під час виставки декоративно-прикладного мистецтва в стінах університету.

Радісно зустрічав колектив кафедри своїх перших гостей. Зокрема, делегації Калинівського технологічного технікуму (директор Федонюк Г.М.), Чернівецького державного університету (декан Давидович В.О.), з якими було встановлено в подальшому тісну співпрацю. Викладачі кафедри з вдячністю пам’ятатимуть в ті роки підтримку і допомогу завідуючого відділом вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України Петренка В.Л.

Для більш ефективної підготовки та кращої адаптації студентів до реальних умов роботи сучасного закладу загальної середньої освіти процес професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання був перенесений з 2000 року безпосередньо в загальноосвітню школу № 27 м. Хмельницького.

   

Це дозволило: залучити майбутніх вчителів до реального шкільного життя; забезпечити багаторівневе партнерство (школа – університет, викладачі кафедри – вчителі школи, студенти – школярі, викладачі кафедри – школярі, вчителі школи – студенти); покращити зв’язок теоретичних курсів з педагогічною практикою; студентам здійснювати постійну апробацію набутих знань і навиків й мати оперативний зворотній зв’язок з викладачами; реалізувати командний підхід до інтеграції змісту, методів і форм підготовки вчителя; сформувати конструктивне педагогічне мислення у майбутніх вчителів; сприяти взаємопроникненню навчальних процесів вищої і загальноосвітньої шкіл.

Впровадження такої моделі професійної підготовки дало можливість здійснювати роботу в командах на двох рівнях: адміністративному і викладацько-вчительському. Командний підхід на рівні адміністрації відкрив широкі можливості координування навчальних планів і програм навчальних дисциплін, обговорення і вирішення організаційних питань щодо освітнього процесу. Відповідно до цього викладачі кафедри і вчителі школи спільно узгоджували стратегію оцінювання рівня підготовки студентів, аналізували уроки і виховні заходи, які проводили студенти, розробляли і впроваджували бінарні заняття.

Новий етап в становленні кафедри, який розпочався з 2001 року, потребував збільшення чисельності викладацького та навчально-допоміжного складу кафедри. Для забезпечення викладання дисциплін з технології обробки конструкційних матеріалів було запрошено вчителя трудового навчання Андрощука І.П. (2001 р.). З метою запровадження системи Autocad під час вивчення дисциплін швейного профілю з Хмельницького інституту моделювання і конструювання швейних виробів було запрошено кандидата технічних наук Храмову Н. С. (2002 р.), для становлення курсу риторики – доктора педагогічних наук, професора Сагач Г.М. (2002 р.).

З метою забезпечення викладання дисциплін автомобільного профілю на кафедру було запрошено кандидатів технічних наук, доцентів Коломійчука С.В., Чмира В.М., Псьола С.В., старшого викладача Романова М.І., кандидата технічних наук, старшого викладача Гунько А.В., які мали необхідну базову підготовку і значний досвід практичної роботи на авторемонтних підприємствах.

Для підсилення якості навчального процесу із кафедри технології та конструювання швейних виробів було запрошено викладачів спецдисциплін швейного профілю – кандидатів технічних наук, доцентів Кудрявцеву Н.В. (2004 р.), Бондар К.І. (2005 р.).

Склад викладачів, що забезпечують методичну підготовку, було посилено за рахунок запрошення кандидата педагогічних наук, доцента Гладкової В.М. Для викладання окремих дисциплін професійно-практичного блоку запрошено члена-кореспондента АПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу дидактики професійної освіти  Інституту педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України – Радкевич В.О. З метою ознайомлення майбутніх інженерів-педагогів з комп’ютерними технологіями в освіті і на виробництві запрошено на кафедру доктора технічних наук, професора Львівської лісотехнічної академії Голубця В.М.

Серед випускників що поповнювали у різні роки склад кафедри були: Студенний В.В. (2001 р.), Коровець І.Є. (2001 р.), Андрощук І.В. (2002 р.), Трачевский В.Г. (2002 р.), Герніченко І.І. (2002 р.), Приймак В.М. (2002 р.), Радецька І.А. (2005 р.), Лівшун О.В. (2005 р.), Білик В.В. (2006 р.), Рогульський В.В. (2006 р.), Хренова В.В. (2007 р.); Самборська О.В. (2019).

   

Відмітимо, за час становлення та розвитку кафедри викладачі кафедри активно працювали над підвищенням свого наукового і методичного рівня.

Наступний етап розвитку кафедри пов’язаний із запровадженням нової спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та супроводжувався зміною місця розташування – другий та дев’ятий поверх бібліотечного корпусу.

Відмітимо, що започаткування нової мистецької спеціальності потребувало оновлення науково-педагогічних кадрів. Тому в різні роки склад кафедри поповнювали викладачі дисциплін художнього циклу: Антонюк О.А. (2015), Шавиріна-Школяр М.А. (2015), Ковальський А.В. (2017), Крулик Б.В. (2019), Дубовик С.В. (2021).

Сьогодні штатними членами кафедри є: доктори наук, професори − Красильникова Г.В., Андрощук І.П., Андрощук І.В.; кандидати наук, доценти – Корницька Л.А., Герніченко І.І., Хренова В.В., Лівшун О.В., Красильников С.Р.; кандидати наук, старші викладачі – Міщенко О.В., Самборська О.В., Білик В.В., Бохонько Є.О.; старші викладачі – Приймак В.М., Крулик Б.В., Дубовик С.В.; майстри виробничого навчання – Пястук О.В., Трачевський В.Г., Храпач Д.М.; провідний інженер – Каньковська О.С.

На умовах сумісництва на кафедрі працюють доктор технічних наук, професор – Захаркевич О.В.; кандидати наук, доценти – Чмир В.М., Базилюк Е.В.; кандидати наук, старші викладачі – Корєхов А.О., Бохонько Є.О. (до 2023 р.), майстер виробничого навчання – Бондарчук С.В.

З 01 лютого 2018 р. (наказ №15 від 30.01.2018 р.) кафедру теорії та методики трудового та професійного навчання було перейменовано на кафедру технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

До 2017 року кафедру очолював доктор педагогічних наук, доцент Каньковський І.Є.

До 30.08.2017 р – обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат педагогічних наук, доцент Герніченко І.І.

З 01.09.2017 – 31.08.2021 рр. – кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Андрощук І.П.

З 01.09.2021 р. – на посаду завідувача кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора Андрощук І.В.