Лівшун Олександр Володимирович

Закінчив у 2004 році Хмельницький державний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

У 2005 році закінчив Хмельницький національний університет (спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Кваліфікація – викладач технічних дисциплін).

У 2019 році закінчив Хмельницький національний університет (спеціальність – Професійна освіта. Транспорт. Кваліфікація – бакалавр професійної освіти, викладач практичного навчання у галузі транспорту, механік).

У 2011 році закінчив аспірантуру у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на тему: «Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента афедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва.

Наукова робота спрямована на вивчення питання «Формування професійної готовності та акмеологічної компетентності майбутнього вчителя технологій засобами художньо-технічних дисциплін».

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць серед яких: статті у фахових виданнях України; в іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних; методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт; курс лекцій з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів напряму підготовки «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»; курс лекцій з дисципліни «Теорія і методика профорієнтаційної роботи» для студентів напрямів підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології», курс лекцій  з дисципліни «Історія художньої обробки деревини» для студентів напрямів підготовки «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво», тези конференцій.

Забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Є активним учасником університетсььких, міських, обласних та регіональних виставок виробів декоративно-прикладного мистецтва з художньої обробки деревини.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.12018 №155
 • закордонне стажування в Університеті Collegium Civitas у м. Варшава (Польща) терміном з 20.06.2018 до 11.07.2018 (модуль перший: 20.06.2018 – 06.07.2018 – дистанційне навчання; модуль другий: 09.07.2018 – 11.07.2018 – виїзний модуль) відповідно до наказу від 15.06.2018 №146-КП

Навчальні дисципліни

 • Теорія і методика профорієнтаційної роботи
 • Технічна творчість
 • Сучасні технології обробки конструкційних матеріалів
 • Історія художньої обробки деревини
 • Технологія оздоблення виробів із деревини
 • Технологія обробки матеріалів з практикумом
 • Домашнє господарювання
 • Технологічний практикум

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Androshchuk Iryna; Androshchuk Ihor; Kurach Mykola, Viktoriia Khrenova, Livshun Oleksandr. The System of Training Future Teachers for Organizing Extracurricular Activities of Pupils // Romanian Journal for Multidimensional Education / Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. –Jun 2020. – Vol. 12 Issue 2. – P 60-85.
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 •  Лівшун О. В. Акмеологічні особливості професійної готовності майбутнього вчителя / О. В. Лівшун // Педагоічні науки № 48 : зб. наук. праць – Хмельницький : Вид-во Нац. академії держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького, 2009.– Ч.2. – С. 79–81.
 • Лівшун О. В. Психолого-педагогічні особливості формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій / О. В. Лівшун // Наука і освіта : наук.-практ. журн. – 2009. – № 7. – С. 134–136.
 • Лівшун О. В. Екологічна відповідальність як складова формування професійної готовності майбутнього вчителя / О. В. Лівшун // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 183–187.
 • Лівшун О. В. Професійний тренінг як засіб формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій / О. В. Лівшун // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. – 2012. – № 4 (87). – С. 130–133.
 • Лівшун О. В. Аутопсихологічна компетентність як складова формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій / О. В. Лівшун  // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 74–80.
 • Лівшун, О. В. Педагогічна технологія формування професійної готовності майбутнього вчителя технології / О. В. Лівшун // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 283–288.
 • Лівшун, О. В. Дієвість акмеологічної технології у процесі формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва / О. В. Лівшун // Молодь і ринок. – 2014. – № 8 (115). – С. 120–126.
 • Лівшун, О. В. Модель формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва / О. В. Лівшун //Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,Серія: Педагогіка та психологія.  – 2014. – Вип. 723 . – С. 126–133.
 • Гладкова В. М. Професійне становлення викладача-початківця вищого навчального закладу / В. М. Гладкова, О. В. Лівшун // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць ХГПА, Вип. 19. – 2015. – С. 54–60.
 • Гладкова В. М. Акмеологические аспекты личностно-профессионального развития будущего специалиста социономического профиля /В. М. Гладкова, О. В. Лівшун // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 85. – C. 66–70.
 • Лівшун О. В. Професійна готовність майбутнього вчителя технологій: сучасні проблеми та перспективи /О. В. Лівшун // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. / Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2015. – Вип. 29. – С. 189–199.
 • Лівшун О.В. Формування особистісної готовності вчителя технологій до професійної діяльності / О. В. Лівшун // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – С. 211–217.
 • Гладкова В. М. Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та професійна компетентність / В.М. Гладкова, О. В. Лівшун // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2016.– Вип. 89. – Ч. 2. – С. 32–39.
 • Лівшун О.В. Формування професійної готовності майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі: акмеологічні аспекти / О. В.Лівшун // Неперервна освіта: акмеологічні студії / Київський університет ім. Б. Грінченка. – видавництво КУБГ – Київ, 2017. – С 67–73.
 • Лівшун О. В. Особливості використання інноваційних технологій, форм та методів у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до викладання художньо-технічних дисциплін / О. В.Лівшун, В. В. Хренова // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць ХГПА. – 2017.– Вип. 22. – С. 65–72.
 • Лівшун О. В. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання та технології (на прикладі дисциплін художньо-творчого циклу) / О. В. Лівшун, В. В.Хренова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис. – 2017. – С. 106–116.
 • Хренова В. В. Організація освітнього середовища для художньо-творчої діяльності / В. В. Хренова, О. В. Лівшун // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. – С. 101–111.
 • Лівшун О. В. Педагогічні умови формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя трудового навчання / О.В.Лівшун/ Освіта та педагогічна наука – Старобільськ: Державний заклад Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2020. – №1 (173) . – С. 47-59.
 • Лівшун О. В. Художня обробка матеріалів як засіб соціально-психологічної реабілітації учнів з обмеженими можливостями / О. В. Лівшун, О. В.Рябоконь  // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2020. – Вип. 11. – С 53-59.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Лівшун О. В. Професійна готовність як результат професійного навчання майбутнього фахівця / О. В. Лівшун // Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті європейського освітнього простору : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 23 жовт. 2008 р.). ; ред. кол. : Б.  В. Євгенович (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 54–59.
 • Лівшун О. В. Психологічна готовність як невід’ємна складова підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності / О. В. Лівшун // Професійна підготовка педагогічних кадрів: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку :матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 22 жовт. 2009 р.) ; ред. кол.: Шоробура І. М. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 72–77.
 • Лівшун О. В. Акмеологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів / О. В. Лівшун // Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти :матер. міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 21 жовт. 2010 р.) / ред. кол. : Шоробура І. М. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – С. 53–59.
 • Лівшун О. В. Особливості формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій / О. В. Лівшун, В. М Гладкова // Виховання і культура : міжнар. наук.-практ. журн. ; голов. ред. кол. А. М. Богуш. – 2009. – № 1–2 (17–18). – С. 56–58.
 • Лівшун, О. В. Застосування акмеологічних технологій як засобу підвищення якості підготовки майбутнього фахівця-педагога / О. В. Лівшун // Професійне становлення особистості : психол.-пед. наук. журн. ; голов. ред. Микола Скиба. – Хмельницький : ХНУ. – 2013. – № 2. – С. 223–229.
 • Лівшун О.В Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів технологій. Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи: тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 9-10 листоп. 2017 р.). Хмельницький, 2017. С. 147–149.
 • Лівшун О. В. Формування професійної готовності майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі: акмеологічні аспекти / О. В. Лівшун // Неперервна освіта: акмеологічні студії. Київський університет ім.. Б.Грінченка. – Київ 2017 – С 84-89.
 • Лівшун О. В. Педагогічні умови використання елементів художньо-технічної творчості у підготовці майбутнього фахівця декоративного мистецтва / О. В. Лівшун // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конфер, 2019. – С. 226–228.
 • Лівшун О. В. Теоретико-методичні основи формування аутопсихологічної компетентності майбутнього інженера-педагога / О.В. Лівшун, О. М. Ластовецький // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конференції. – 2019. – С. 77–78.
 • Лівшун О.В. Система і технології акмеологічного навчання у вищих закладах освіти) / О. В. Лівшун, В. М. Гладкова // Формування здоров’язбережувальних компетентностей молоді в умовах глобалізаці: реалії та перспективи :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2020. – С. 41–45.
 • Лівшун О. В. Мовленнєва культура як засіб формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя трудового навчання  / О. В. Лівшун // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. – Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – Pp. 672–683.
Наукові статті в іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних
 • Лившун А. В. Профессиональная готовность учителя технологий: параметры оценки и уровни сформированности [Электронный ресурс] / А.В. Лившун // Концепт : научно-методический электронный журнал. – 2014. – № 10 (октябрь). – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2014/14285.htm.
 • Лившун А. В. Модель формирования профессиональной готовности будущих учителей технологии к обучению учащихся основам агропроизводства / А. В Лившун // Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект : материалы междунар. науч.-практ. конференции (Великий Новгород, 19–21 мая 2014 г.) // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы / сост. Е. В. Иванов ; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014. – С. 142–148.

Методичні розробки

 • Лівшун О.В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва: методичні рекомендації / О.В.Лівшун. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 175 с.
 • Лівшун О.В. Домашнє господарювання : [метод. вказівки до лаб. робіт для студ. напряму підготовки «Технологічна освіта»] / О.В.Лівшун – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 79 с.
 • Лівшун О.В Технологічна практика : Методичні вказівки до організації та проведення технологічної практики / О.В.Лівшун – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 50 с.
 • Лівшун О.В. Технічна творчість : курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика» / О.В. Лівшун [Електронне видання]. – Хмельницький : ХНУ, 202 – 156 с.

Відзнаки і преміювання

 • У 2012 році нагороджено грамотою Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у підготовці майбутніх спеціалістів, та плідну співпрацю з інститутами НАПН України.
 • У 2020 році нагородженно почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України – за творчі здобутки у наукових дослідженнях та багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

 • Член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти

Керівництво творчою та науковою діяльністю здобувачів вищої освіти

 • Підготовка до конкурсу творчих робіт «Prime Art», який проводився Вищою технічною школою в Катовіце в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» здобувачів вищої освіти (2020 р.):
  1. Ст. гр. ТН-18-1 Гриньо Анастасія – сертифікат учасника. Конкурсний напрямок – декоративний hand-made.
 • Підгоотовка до конкурсу творчих робіт «Youth Art», який проводився Вищою школою управління та адміністрації в Ополє в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» здобувачів вищої освіти (2021 р.):
  1. Ст. гр. ТН-17-1 Гаврилюк Оксана –  диплом перемржця. Конкурсний напрямок – декор в інтер’єрі (hand made);
  2. Ст. гр. ТН-19-1 Шушук Ірина – сертифікат учасника. Конкурсний напрямок – декоративний hand-made;
  3. Ст. гр. ТН-17-1 Білик Мар’яна –  сертифікат учасника. Конкурсний напрямок – декор в інтер’єрі (hand made).
 • Підготовка до ІІ Міжнародного художнього конкурсу «Акварель» (2022 р.):
 1.  Ст. гр. ТН-20-1 Марина Ковальчук – гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво;
 2. Ст. гр. ДМ-19-1 Анастасія Гевко – гран-прі в номінації декоративно-прикладне мистецтво;
 3. Ст. гр. ТН-20-1 Марина Ковальчук – подяка Національної Спілки Художників України.