Красильникова Ганна Володимирівна

У 1981 році здобула кваліфікацію інженера-технолога за спеціальністю – технологія швейних виробів у Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка способу автоматизованого проектування конструкцій одягу різних покроїв на фігури з відхиленнями від типової тілобудови» (спеціальність – 05.19.04 – Технологія швейних виробів).

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему:« Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі» (спеціальність – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти, освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти

Автор понад 150 наукових праць, серед яких є одна одноосібна та 2 колективні монографії, навчальний посібник, складові стандартів вищої освіти спеціальності «Конструювання та технологія швейних виробів».

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • міжнародне стажування організоване Європейською лігою професійного розвиту разом з Економічним Університетом у м. Краків та Малопольською школою державного управління у м. Краків (Польща) терміном з 19.09.2022 р. до 28.10.2022 р. відповідно до наказу від 16.09.2022 № 180-КП (180 год.)
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу ректора від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу ректора ХНУ від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 14.12.2020 р. до 21.12.2020 р. відповідно до наказу ректора ХНУ від 14.12.2020 №303-КП. (45 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» відповідно до наказу ректора ХНУ від 23.11.2020 №276 КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу ректора ХНУ від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
 • міжнародний іспит на знання англійської мови на рівні B2:Pearson Test of English (PTE General Level 3), December 2019, Certificate – B2 (pass with merit) №87332:0004: 1912002354:221258, виданий Pearson Education Ltd 05 лютого 2020 р.
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу ректора ХНУ від 07.11.2018 №155
 • закордонне стажування в Люблінській політехніці (м. Люблін, Польща) терміном з 24.01.2018 р. до 24.02.2018 р. відповідно до наказу ректора ХНУ від 19.01.2018 №18-КП

Навчальні дисципліни

 • Методика професійного навчання
 • Педагогічний менеджмент
 • Організація і методика навчання в закладах професійної освіти
 • Педагогічна діагностика
 • Інноваційні педагогічні технології
 • Професійна педагогіка

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що включені до наукометричних баз
 • Bobrytska V.I. Krasylnykova H. V., Batechko N. G., Beseda N. А., Spitsyn Y. S. Reshaping the university curriculum through the visiting lectureship //International Journal of Learning, Teaching and Education Research. Vol. 19, No. 12, pp. 70-85, December 2020.https://doi.org/10.26803/ijlter.19.12.4
 • D., Krasylnykova H. Content and Structure of Bachelor’s Training within the Dual Education System: Ukrainian and German Experience // Intellectual Archive. – Canada, 3 May 2020 [Еlectronic resource]. – Mode of access: http://www.intellectualarchive.com/?link=find#detail (data of appeal: 13.06.2020).
 • D., Krasylnykova H. Сomparative analysis of dual education in Germany and Ukraine: Approaches and models / D. Khrapach, H. Krasylnykova // Сomparative Professional Pedagogy. – 2019. – Vol. 9. Is. 3. – Р. 8–15.
 • Papushina V.А., Krasilnikova G.V. Essence, structure description and maintenance of aesthetic culture of future ukrainian and literature teachers /  А. Papushina, G. V. Krasilnikova // The scientific heritage. – Hungary. – 2018, Vol. 2, No. 25. – Р. 34–39.
 • Biletska H., Krasylnykova H., Mironova N.,Nazarko I. Formation of natural scientific competence in future teachers of physical education // Jornal of physical education and sport, 2018, 18 Supplement issue 2, pр.1143-1149. DOI:10.7752/jpes.2018.s2170.
 • Kankovsky I., Krasilnikovа Н., Drozich І. Сomparative analysis of future cook’s traning in vocational instyutions in Ukraine and abroad / Kankovsky, Н. Krasilnikovа, І. Drozich // Сomparative Professional Pedagogy. – 2017. – Vol. 7, Is. 1. – Р. 33–40.
 • Krasilnikovа А. Professionally Significant Physiological Qualities of the Individual Chef / А. Krasylnykova, І. Drozich // Intellectual Archive. – Canada. – 2017. – Vol. 6, № 1. – P. 59–72.
 • Krasylnykova H. The quality monitoring systems of professional training in Ukrainian Universities / Krasylnykova // Intellectual Archive. – Canada. – 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 91–96.
 • Красильникова Г. В. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великобританії: досвід для України / Г. В. Красильникова // Порівняльна професійна педагогіка / Голов. ред. Н. М.Бідюк. – К.–Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 4 (3). – С. 138–144.
Статті, опубліковані у фахових виданнях України
 • Androshchuk I., Androshchuk I., Krasylnykova H. Preparing future handicraft teachers for inclusive education in Ukrainian schools // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,  Vol. 8. No.1 (2021). Р.122-131.
 • Khrapach. D., H. Krasylnykova Сomparative analysis of dual education in Germany and Ukraine: Approaches and models // СomparativeProfessionalPedagogy. – 2019. – Vol. 9. Issue 3. – p. 8-15.
 • Папушина В. А., Красильникова Г. В. Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки / В. А. Папушина, Г. В. Красильникова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка. 2019. – Вип. 1 (126). – С. 52–59.
 • Красильникова Г. В. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. В. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 • Красильникова Г. В Моніторинг якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ України з позиції логіко-структурного підходу / Г. В. Красильникова, С. Р. Красильников // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Вип. / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін.. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – С.83–87.
 • Красильникова Г.В. Електронний журнал як інструмент моніторингу якості результатів професійної підготовки інженерів швейної галузі / Г. В. Красильникова // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Вип. 735, Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 79–86.
Монографії
 • SWOT-аналіз щодо стану забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті / Г. Красильникова, Л. Любохинець, П. Григорук, С. Григорук // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україна (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / [В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін.] ; за заг. ред. Л. Губерського. – К. : ВПУ «Київський університет», 2018. – С.162–
 • Krasylnykova G. From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnitsky National University and Lublin Polytechnika /  Krasylnykova, М. Shnjadkovskij, S. Pidhaicnuk // Actual problems of modern scince : monograph ; edited by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan 2017. – С.854–859.
 • Shnjadkovskij М.,Krasylnykova G. Problems with education in age of information society / М. Shnjadkovskij, G. Krasylnykova // Actual problems of modern scince : monograph ; edited by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan – 2017. – С.880–
 • Красильникова Г. В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади : монографія / Г. В. Красильникова ; за наук. ред. Л.Б. Лук’янової. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 543 с.
 • Красильникова Г. В. Управління якістю послуг вищих закладів освіти на основі міжнародних стандартів / Г.В. Красильникова // Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : кол. монографія / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 с.
 • КрасильниковаГ. В. Порівняльний аналіз стандартів вищої освіти України і Російської Федерації / Г. В. Красильникова, С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба // Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 303–324.
Підручники, навчальні посібники
 • Організація навчального процесу у закладах професійної освіти : Конспект лекцій для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / Г. В. Красильникова, І. А Дрозіч, І. І. Герніченко. –  Хмельницький : ХНУ, 2021. – 115 с.
 • Скиба М. Є.Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби : навчальний посібник / М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, Г. А. Білецька – Хмельницький : ХНУ, 2019 – 186 с.
 • Про сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні / А. Гожик, Д. Щеглюк, О. Люта, К. Кириченко, Г. Красильникова, О. Кузьменко, І. Вдович, І. Лиман // Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій: посібник / В. Кухарський, О. Осередчук, М. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. Кухарського, О. Осередчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
 • Красильникова Г. В. Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерно-педагогічних працівників / Г. В. Красильникова, О. П. Федик // Психологія праці і професійної підготовки особистості : навч. посібник / За ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 261–270.
Матеріали конференцій
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Реалізація освітнього процесу в умовах пандемії на базі комп’ютерних та цифрових технологій // Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці. Збірник матеріалів V Міжнар/ наук.-практ. конф. «Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи в освіті і науці» / за ред. д. пед. н., проф. Бенери В.Є., д. пед. н., проф. Дем’яненко Н.М., д. пед. н., проф. Дороніної Т.О. – Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка (м. Кременець, 2021. Вип 5. 184 с. – С. 152-153.
 • КрасильниковаГ.В., КрасильниковС.Р. Майстер-клас в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів П(ПТ)О // Сучасна наука та освіта матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-16.04.2021). Старобільск: ДЗ «ДНУ імені Тараса Шевченка», 2021. 222 с. (С.57-59).
 • Красильникова Г.В., Длугунович Н.А. Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічного плагіату за допомогою програмно-технічних засобів // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції / 20-21 травня 2021 року /Відп. за випуск М.М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2021 – 208 с. (С. 52-53).
 • Особливості організації освітнього процесу в університеті з використанням дистанційних технологій в період пандемії / С. Матюх, Г. Красильникова, Л. Любохинець, В. Лопатовський // Education during apandemic crisis: problems and prospects. Monograph. Eds. Tetyana Nestorenko& Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; pp.296.(С.54-58) ISBN 978-83-66567-08-5.
 • Красильникова Г.В. Курс «Педагогічна діагностика» в професійній підготовці магістрів-майбутніх педагогів технологічної та професійної освіти // Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалівВсеукраїнської науково-практичної конференції(24-25 вересня 2020 р.) / За заг. ред. проф. А. Ю. Цини, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – 127 с. (С.12-15).
 • Khrapach. D.,Krasylnykova H. Content and Structure of Bachelor’s Training within the Dual Education System: Ukrainian and German Experience// Intellectual Archive. – Canada. – 2020. – Vol. 9 – № 2. – P. 105–122.OI:10.32370/ІА_2020_06_14
 • Khrapach. D., Krasylnykova. H. Structure of technical and technological competence of bachelors majoring in automotive technology/ D. Khrapach., H. Krasylnykova // Slovak international scientific journal. – 2020. – Vol.2 – Is. 48. – Р. 13–20.
 • Красильникова Г.В., Дрозіч І.А. Організація навчального процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освітина основі модульно-компетентісного підходу // Сучасна наука: стан, проблеми, перспективи : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 р.). – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – 222 с. (С.20-22).
 • Красильникова Г., Красильников С. Тенденції розвитку університетської освіти України в умовах європейського простору вищої освіти // VIІI Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019. – P. 143-145.
 • Храпач Д., Красильникова Г. Умови формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.) / ред. кол.:  Н.Г. Ничкало, М.Є. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С.195-196.
 • Красильникова Г.В., Білецька Г.А., Білик В.В. Повторне рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти як одна з процедур забезпечення якості // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід проблеми та перспективи: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16-17 травня 2019 року / Відп. за випуск М.М.Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2019 – С.17-18.
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті // Między ciągłością a zmianą : конференція, присвячена 10-й річниці факультету Основ техніки Люблінської Політехніки (16-17 травня 2018 р.) – Люблін: Люблінська Політехніка (Польща).
 • Скиба М.Є., Красильникова Г.В., Косянчук Т.Ф. Заклади вищої освіти як провайдери освітніх послуг для молоді та дорослих / М.Є. Скиба, Г.В.Красильникова, Т.Ф. Косянчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 15-17 травня 2018 р.). – Вінниця : ВДПУ, 2018. – С. 85-89.
 • Красильникова Г.В., Білик В.В., Міщенко О.В. Розроблення освітньої програми спеціальності «Професійна освіта» швейного профілю // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (9-10 жовтня 2018 року) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2018. –  С. 51-55.
 • Krasilnikow H., KrasilnikowS. Rozwój systemu wewnętrznego zapewniania jakości wyższej edukacji w Chmielnickim Narodowym Uniwersytecie // Dylematy innowacyjności: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. – Lublin, 2018. – p. 123-134.
 • Красильникова Г. Система внутрішнього забезпечення якості в Хмельницькому національному університеті // Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-практической конференции / [редакторы-составители А. Душный, М. Махмудов, В. Ильницкий, И. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобыч: По́свит, 2017. – 234-236 с.
 • Красильникова Г., Білик В., Пястук О. Функціонування відділу забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції пам’яті професора Петра Столярчука (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2017. – С. 88-89.
Статті у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Śniadkowski M., Krasylnykova A., Dylematy młodzieży w kontekście forów internetowych, W: Śniadkowski M. (red.), Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych, T. 9, Lublin 2017, s. 95-120.
Нормативні, інформаційні та методичні видання
 • Організація навчального процесу в закладах професійної освіти: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.:  Г. В. Красильникова, І. І. Герніченко.  Хмельницький, ХНУ, 2021.  28 с.
 • Педагогічна практика в закладах професійної освіти : програма та мето­дичні рекомендації до її проведення для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкоїпромисловості)» / упоряд.: Г. В. Красильникова, В.В. Білик, І.І. Герніченко, І.А. Дрозіч. Хмельницький : ХНУ, 2020. 28 с.
 • Виробнича практика: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 13 с.
 • Інтерактивна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І.П. Андрощук, Л.І. Шевчук. –  Хмельницький : ХНУ, 2021. – 29 с.
 • Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 28 с.
 • Переддипломна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021.  22 с.
 • Стажувальна практика в закладах професійної освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький : ХНУ, 2021. – 27 с.
 • Стажувальна практика на виробництві: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. –  15 с.
 • КрасильниковаГ.В. Методичні рекомендації з моніторингу якості підготовки магістрів педагогічного профілю / Ганна Володимирівна Красильникова. –  Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2018. – 72 с.
 • Красильникова Г.В. Програма моніторингу якості педагогічної практики майбутніх вчителів. – Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2018. – 15 с.
 • Методичні рекомендації зі складання освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти / укл. В.І. Бегняк, Л. С. Любохинець, Г. В. Красильникова та ін. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 71 с.
 • Текстові документи. Загальні вимоги : СОУ 207.01:2017 / уклад. Ю.М. Бойко, Г. В. Красильникова, Т. Ф. Косянчук, Л. І. Першина – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 46 с.
 • Система внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті : зб. нормат. докум. з організації освітньої діяльності. / Уклад.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.
 • ЄКТС. Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2012–2013 навч. рік. / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 182 с.
 • Information package. Study programs of training professionals. 2012–2013 academic year / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2012. – Р.163.
 • ЄКТС (ECTS) Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців на 2011–2012 навч. р./ В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 161 с.
 • Information package. Educational programs of specialists training / V. Begnyak, N. Lyulkun, G. Krasilnikova. – Khmelnytskyi : KNU, 2011. – 159 p.
 • Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : зб. нормат. док. з організації освітньої діяльності / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 466 с.
 • Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : збірник нормат. док. з організації навчального процесу. Ч. 1 / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 202 с.
 • Система управління якістю вищої освіти у Хмельницькому національному університеті : збірник нормат. док. з організації навчального процесу. Ч. 2 / Упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 216 с.
 • Інформаційний пакет. Навчальні програми підготовки фахівців / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 290 с.
 • Анотації дисциплін. Інформаційний пакет (Ч. ІІ) / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 91 с.
 • Методологія контролю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу : метод. рекомендації / Уклад.: М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк, О. В. Пащенко. – Хмельницький : ХНУ, – 96 с.
 • Навчальні програми підготовки бакалаврів за кредитно-модульною системою. Інформаційний пакет / В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 113 с.
Стандарти вищої освіти різних поколінь
 • Освітньо-професійна програма спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 42 с.
 • Освітньо-професійна програма магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А.Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 39 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А.Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 20 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Галузевий стандарт вищої освіти України. Галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість». Спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технологія швейних виробів» / А. Л. Славінська, О. М. Домбровська, Г. В. Красильникова, С. М. Березненко, Л. Б. Білоцька. – К. : КНУТД, 2012. – 23 с.
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика за напрямом 0918 «Легка промисловість» спеціальності «Швейні вироби» : проект / Г. В. Красильникова, О. В. Пащенко, О. О. Арцева. – К. : ІЗМН, 1999. – 12 с.
 • Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.000005 «Педагогіка вищої школи» напряму підготовки специфічних категорій підготовки : проект / В. Л. Петренко, Г. В. Красильникова. – К. : Міністерство освіти України, – 9с.
 • Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю0918501 «Швейне виробництво» : проект. – К. : Міністерство освіти України, 1996. – 19с.