Храпач Дмитро Миколайович

Закінчив у 2009 році Хмельницький національний університет (спеціальність – Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту. Кваліфікація інженер-педагог).

З 2009 року працює на посаді майстра виробничого навчання кафедри технологічної  та професійної  освіти і декоративного  мистецтва по  теперішній час. Має стаж навчально-педагогічної роботи понад  10 років.

Відзнаки і преміювання
 • Відзначений подякою Національної академії педагогічних наук України «За активну участь у впровадженні наукових здобутків та багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України» (2021рік)
 • Відзначений подякою Національної академії педагогічних наук України «За активну участь у впровадженні наукових здобутків та багатолітню співпрацю з науковими установами НАПН України» (2020рік)

Навчальні дисципліни

 • Виробниче навчання

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Храпач, Д.М. (2023). Інструментарій оцінювання сформованості техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт». Молодь і ринок, 1, 167–173.
 • Храпач, Д.М. (2022). Робочий зошит як складова методичного забезпечення виробничих практик бакалаврів професійного освіти за спеціалізацією «Транспорт». Наукові записки. Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки, 205, 211-216. (6 наукометричних баз).
 • Храпач, Д.М. (2022). Модель Формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт». Наукові записки. Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 70, 78–84.
 • Dmytro Khrapach & Hanna Krasylnykova (2019). Comparative analysis of dual education in Germany and Ukraine: approaches and modelas Поріняльна професійна педагогіка 9 (Т3), 4–21 (23 наукометричних баз).
Наукові праці у періодичних виданнях інших держав
 • Khrapach, D., & Krasilnikovа, H. (2020). Content and Structure of Bachelor’s Training within the Dual Education System: Ukrainian and German Experience. Intellectual archive, 9 (2), 105–122
 • Khrapach. D., & Krasylnykova. H. (2020). Structure of technical and technological competence of bachelors majoring in automotive technology. Slovak international scientific journal. Vol. 2. Is. 48, 13–20.
Матеріали конференцій
 • Храпач, Д.М. (2023). Контекстний підхід у формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти за спеціалізацією «Транспорт». Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Луцьк, 29 березня 2023р.). 190-193.
 • Храпач, Д.М. (2022). Практична підготовка бакалаврів професійної освіти за спеціалізацію «Транспорт». Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 8 грудня 2022 року).
 • Храпач, Д.М. (2022). Практична підготовка бакалаврів професійної освіти як ключова детермінанта формування фахових компетентностей фахівців. Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва теорія, досвід, проблеми: матеріали III Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (м. Вінниця, 22 жовтня 2022 року). 71–72.
 • Храпач, Д.М. (2021). Опитування стейкхолдерів щодо якості професійної підготовки бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доповідей ХI Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 25–26 листопада 2021р.). 104-105.
 • Храпач, Д.М. (2021). Технічна та технологічна функції в професійній діяльності фахівців автотранспортної галузі. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: тези доповідей Всеукраїнська науково-практичної конференція (м. Глухів, 2 квітня 2021р.).
  Храпач, Д.М. (2020). Педагогічні умови формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю. Сучасна наука: стан, проблеми перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 р.). 71–72.
 • Храпач, Д. М., Красильникова, Г. В. (2019). Умови формування техніко-технологічної компетентності бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю. Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 7-8 листоп. 2019р.). 193–195.
 • Храпач, Д.М. (2019). Соціально-еконосічні передумови розвитку дуальної форми закладів вищої освіти. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 квітня 2019 р.). 246–250.
 • Храпач Д. М. Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір / Д. М. Храпач : матеріали V всеукраїнської наук.-практ. конф / Міністерство внутрішніх вправ, Дніпропетровський університет внутрішніх  вправ ; за ред. Л. Л. Сушенцевої, Т. С. Сулими, О. В. Тарасової ; заг. ред. Л. Л. Сушенцева, (Дніпро, 25 квіт. 2019 р.). – Дніпро : Видавництво «Літограф», 2019. – С. 246–250.
 • Храпач, Д.М. (2018). Становлення дуальної системи вищої освіти в Україні. Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми і перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 13–14 грудня, 2018р.). 107-110.
Методичні видання
 • Електронний аналог друкованого видання “Виробнича практика: програма та методичні рекомендації щодо їх виконання для студентів спеціальності 015.38 «професійна освіта (Транспорт)»” Герніченко І.І., Чмир В.М., Приймак В.М., Храпач Д.М. СЕРТИФІКАТ № 89е/20.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність