Герніченко Іван Іванович

Закінчив у 1997 році Хмельницьке педагогічне училище (спеціальність «Початкове навчання» з додатковою кваліфікацією «організатор спортивних секцій та клубів»), у 2002 році – Технологічний університет Поділля  (спеціальність – 7.010104 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні»; кваліфікація: інженер-педагог). У 2004 р. здобув  освітній рівень магістра за спеціальністю 8.010104 «Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні» та отримав кваліфікацію: інженер-педагог-дослідник.

Науково-педагогічну діяльність у Хмельницькому національному університеті розпочав у 2003 році на посаді асистента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання, 1.09.2007 р. – переведений на посаду старшого викладача тієї ж кафедри. На посаду доцента призначений 1.09.2011 р. Загальний педагогічний стаж 20 років.

Дисертацію захистив 23 березня 2010 року в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків). Номер диплому ДК №062067 від 6 жовтня 2010 року. Тема дисертації – «Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей».  Спеціальність: 13.00.02 – Теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання отримав 25 лютого 2016 року. Номер атестата 12ДЦ №047150.

Протягом останніх п’яти років опубліковано 12 праць, з них 3 навчально-методичного характеру та 9 наукового, у тому числі 1 монографія і 5 статей у фахових виданнях.

Досліджує проблеми структурування змісту навчального матеріалу дисциплін професійної підготовки інженерів-педагогів транспортного профілю.

Відзнаки і преміювання

 • Подяка ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» за проведення семінару для педагогіяних працівників ЗПО закладу (29.03.2023)
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2021)
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2018)
 • Подяка Національної академії педагогічних наук України (2017)

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • міжнародне стажування організоване Європейською лігою професійного розвиту разом з Економічним Університетом у м. Краків та Малопольською школою державного управління у м. Краків (Польща) терміном з 19.09.2022 р. до 28.10.2022 р. відповідно до наказу від 16.09.2022 № 180-КП (180 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155
 • підвищення кваліфікації в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова терміном з 02.05.2018 р. до 01.06.2018 р. відповідно до наказу від 23.04.2018 р. №96-КП

Інформальне підвищення кваліфікації

 • вебінар на тему «Наукометрія – це просто», організований компанією E-SCIENCE SPACE за сприяння Варшавського університету (Польща) для викладачів Хмельницького національного університету (11-18.04.2023)
 • участь у круглому столі. Development and implementation of partnership based governance mechanisms in vocational teacher training: concepts of effective functioning. Термін 11-12.03.2021. Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків Erasmus+ Programme of the European Union №UEPA-RT2-2021-052 (12 год.)

Навчальні дисципліни

 • Професійна педагогіка
 • Методика професійного навчання
 • Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 • Проєктна діяльність

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз
 • Iryna Rozhdestveska, Hennadii Leshchenko, Olena Kovalova, Yana Chaika, Mykhailo Kharlamov, Ivan Hernichenko. THEORETICAL FOUNDATIONS OF DISTANCE EDUCATION ON THE INTERNET // Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3, Sept. – Dec. 2021, p.629-633 (ISSN: 2446-6220).
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р., Бик Н.В. Структура портфоліо педагогічних працівників закладів П(ПТ)О для представлення результатів їх професійної діяльності // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2023. – № 2 (210) лютий 2023. – C.43-49. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275311
 • Красильникова Г.В., Красильников С.Р., Герніченко І.І., Формування управлінської компетентності у магістрів професійної освіти під час навчання у ЗВО // Академічні візії, 2023, №21, 7 с. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8038799
 • Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р., Сертифікатні програми у професійній підготовці майбутніх педагогів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2023. – том 68 серпень 2023.
 • Красильникова Г.В., Герніченко І.І., Красильников С.Р. Роль програми мінор у формуванні індивідуальної траєкторії навчання майбутнього педагога професійної освіти // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203) травень 2022. – C.50-55.DOI: 10.24919/2308-4634.2022.264621 (http://mir.dspu.edu.ua/article/view/264621/260736)
 • Герніченко І. І.Засоби представлення фахових знань з технічних дисциплін / І. І. Герніченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 29. – С. 199–206.
 • Каньковський І. Є., Герніченко І. І. Діагностика якості професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю / І. Є. Каньковський, І. І. Герніченко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка (електронне видання). – 2015. – Вип. 5. – 13 с.
 • Каньковський І. Є., Герніченко І. І. Педагогічна практика як складова професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю / І. Є. Каньковський, І. І. Герніченко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць / редкол. Л.Б. Лукянова (голова) та ін.; Інститут пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. – Вип. 2 (11). – С. 65–72.
 • Герніченко І. І. Підходи до структурування навчального матеріалу технічних дисциплін // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шарабура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 117–124.
 • Герніченко І. І. Рекурсивний принцип структурування змісту технічних дисциплін. – Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Симферополь, 2014. – Вип. 45. – С. 45–50.
 • Герніченко І. І. Концептуальні засади формування фахових знань на основі державних стандартів вищої освіти / І. І. Герніченко // Зб. наук. праць / Державна прикордонна служба України. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – №48/2. – С. 21–24.
 • Герніченко І. І. Концептуальні засади формування фахових знань на основі державних стандартів вищої освіти / І. І. Герніченко // Зб. наук. праць / Державна прикордонна служба України. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – №48/2. – С. 21–24.
 • Герніченко І. І. Рекурсивна модель змісту навчального матеріалу як засіб вдосконалення професійної підготовки фахівця / І. І. Герніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Харків : Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2009. – Вип. 24–25. – С. 101–110.
 • Герніченко І. І. Моделі представлення знань технічних дисциплін / І. І. Герніченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Харків : Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2006. – Вип. 14–15. – С. 64 –72.
 • Герніченко І. І. Перспективи розвитку дистанційного навчання в Технологічному університеті Поділля / М. П. Мазур, Г. В. Красильникова // Зб. наук. праць. – Хмельницький : Видавництво Національної академії ПВУ. – 2002. – Ч. ІІ, № 21. – С. 252–255.
Монографії
 • Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Київ–Хмельницький : ХНУ, 2009. – 264 с.
 • Герніченко І. І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей : монографія / І. І. Герніченко, М. І. Лазарєв. – Харків : УІПА. – – 176 с.
Матеріали конференцій
 • Галицький М., Герніченко І. Підходи до формування умінь проєктної діяльності // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 25–26 листоп. 2021 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Рад¬кевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 268 с. – С. 79-81.

 • Герніченко І.І. Готовність вчителів технологій до поєднання трудового і екологічного виховання // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С.91-92.
 • Омельчук В., Колєсниченко Є., Герніченко І. Аналіз засобів подання змісту навчального матеріалу дисципліни «Автомобілі» // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С.100-101
 • Радзієвський В, Качан О., Герніченко І. Принципи відбору та структурування навчального матеріалу дисципліни «Автомобілі»// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – С.102-103.
 • Герніченко І. І. Комплексний кваліфікаційний іспит як засіб діагностики якості професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю / І. І. Герніченко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ІХ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.225–226.
 • Герніченко І. І. Засоби представлення знань про предметну галузь технічних дисциплін / І. І. Герніченко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 22–24 жовт. 2009 р. – Хмельницький, 2009. – С. 160–163.
 • Герніченко І. І. Про репрезентацію та формування декларативних та процедурних знань / І. І. Герніченко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 17–18. жовт. 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 117–118.
 • Буйняк О. Д. Аналіз критеріїв якості тестових завдань / О. Д. Буйняк, І. І. Герніченко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2005 р.– Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 79–84.
 • Герніченко І. І. Нелінійне структурування навчального матеріалу при розробці дистанційних курсів дисциплін / І. І. Герніченко, Г. В. Красильникова // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2003 р. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 364–369.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Герніченко І. І. Вимоги до розроблення методичних систем формування фахових знань технічних дисциплін / І. І. Герніченко // Професійне становлення особистості : психолого-педагогічний науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 66–73.
Методичні розробки
 • Герніченко І.І. (2023). Проєктна діяльність: Електронний курс в Модульному середовищі для навчання. Хмельницький національний університет
 • Організація навчального процесу в закладах професійної освіти : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціаль­ності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» /уклад.: Г. В. Красильникова, І. І. Герніченко.  Хмельницький, ХНУ, 2021.  – 28 с.
 • Стажувальна практика в закладах професійної освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький: ХНУ, 2021. – 27 с.
 • Організація навчального процесу у закладах професійної освіти : Конспект лекцій для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / Г. В. Красильникова, І. А Дрозіч, І. І. Герніченко. –  Хмельницький : ХНУ, 2021. 115 с.
 • Педагогічна практика в закладах вищої освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І. В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І. П. Андрощук.  Хмельницький : ХНУ, 2020.  – 20 с.
 • Педагогічна практика в закладах професійної освіти : програма та методичні рекомендації до її проведення для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкоїпромисловості)» / упоряд.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.Хмельницький : ХНУ, 2020. – 28 с.
 • Конспект лекцій з курсу «Технологічне проектування автотранспортних підприємств» / Укладач: І.І.Герніченко – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 140 с. (електронне видання).

Авторське право на твір

 • Курс лекцій «Організація навчального процесу в закладах професійної освіти: курс лекцій для студентів спеціальності «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)». Хмельницький, ХНУ, 2021. – 111 с. (№ 115080)

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність