Білик Вікторія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

У 2005 році закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів» (кваліфікація – інженер-педагог), у 2006 році – магістратуру за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (кваліфікація – викладач технологічних дисциплін).

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі професійної підготовки» (спеціальність – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові дослідження спрямовані на вивчення методологічних основ проектування та реалізацію стандартів вищої освіти за спеціальністю «Професійна освіта», освітнього менеджменту та забезпечення і моніторингу якості вищої освіти

Автор понад 40 наукових і методичних праць.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації експертів з акредитації освітніх програм відповідно до наказу від 15.04.2021 №91-КП (30 год.)
 • міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 09.11.2020 р. до 16.11.2020 р. відповідно до наказу від 09.11.2020 №265-КП (45 год)
 • закордонне стажування у Wyższa Szkoła Techniczna м. Катовіце (Польща)  терміном з 25.06.2020 р. до 04.10. 2020 р.. відповідно до наказу від 22.06.2020 №140-КП. (180 год)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2020 році (30 год.)::
 1. вебінар “Сервіс хмарного зберігання для онлайн-навчання на прикладі Zoom платформи» НДІ Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін. Польща) терміном з 28.09.2020 р. по 05.10.2020 р

Навчальні дисципліни

 • Новітні технології та матеріали в галузі
 • Художня обробка матеріалів
 • Андрагогіка
 • Інтелектуальна власність
 • Теорія спілкування
 • Проектування швейного виробництва
 • Пакети прикладних програм

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз
 • Білик В. В. Характеристика структури проектувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю [Текст] / В. В. Білик // Молодий вчений. – 2018. – №12. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/92.pdf
 • Bilyk , V., Shcherbak, I. ., Otroshko, T. ., Shvay, R., & Heiko, S. (2020). Information and communication technologies used at HEI during training of teachers of institutions of professional education. Laplage in Journal, 6(Extra-B), p.12-24. https://doi.org/10.24115/S2446-622020206Extra-B585p.12-24
 • Bilyk V. Information technologies in the preparation of future masters of vocational education // V. Bilyk / Contemporary technologies in the educational process. Monograph : Publishing House of Katowice School of Technology. – 2020. – р.42-47. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/83e9d88fa92c2215d9d7a9e1c031c547.pdf
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Білик В. В. Характеристика структури проектувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. В. Білик // Молодий вчений. – 2018. – №12 (64). – С. 396–403.
 • Білик В. Педагогічні умови формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. Білик // Молодь і ринок. – 2015. – № 3 (122) березень. – С. 157–161.
 • Білик В. Проектувальна компетентність майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: критерії та показники сформованості / В. Білик // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр., / Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 735. – С. 14–21.
 • Білик В. В. Модель формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю / В. В. Білик // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. пр., / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – Вип. 27. – С. 10–16.)
 • Bilyk V. Peculiarities of design competence formation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries / V. Bilyk // Comparative professional pedagogy. – 2015. – Vol. 5. – Issue 1. – P. 122–127.
 • Білик В. В. Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління / В. В. Білик // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. / Педагогические науки. – Симферополь : НЩ КІПУ, 2014. – Вып. 45. – С. 77–80.
 • Білик В. Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі / В. Білик // Молодь і ринок. – 2013. – № 7 (102) липень. – С. 133–137.
 • Білик В. Стандарти вищої професійної освіти України і Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення / В. Білик // Порівняльна професійна педагогіка. – К.; Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 2 (6). – С. 76–81.
 • Білик В. В. Характеристика засобів і форм професійного навчання у вищій школі як складових педагогічної системи / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. 69–73.
 • Білик В. В. Перспективи розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 11. – С. 26–30.
 • Білик В. В. Характеристика складових педагогічної системи в контексті модернізації вищої освіти в Україні / В. В. Білик // Удосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті модернізації вищої школи : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених (Хмельницький, 20 жовт. 2011 р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – С. 5–17.
 • Білик В. В. Компетенції і компетентності як нові освітні конструкти / В. В. Білик // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – С. 41–46.
 • Білик В. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / В. В. Білик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К.; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – Вип. 25. – С. 219–225.
 • Гриценко В. В. Модель формування спеціальних компетенцій в процесі професійної підготовки / В. В. Гриценко // Збірник наукових праць № 48/2 / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – Ч. II. – С. 28–30.
 • Красильникова Г. В. Компетентнісний підхід в освіті: аналіз термінології / Г. В. Красильникова, В. В. Гриценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. – Вип. 28. – С. 381–385.
 • Гриценко В. В. Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд / В. В. Гриценко, Г. В. Красильникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – К. ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – Вип. 19. – С. 23–36.
Монографії
 • Bilyk V. V. Information technologies in the preparation of future masters of vocational education // Contemporary technologies in the educational process. Monograph : Publishing House of Katowice School of Technology. – 2020. – р.42-47.
 • Bilyk V.,Bilyk Y. The structure of the design competence of future engineer-teachers of the sewing profile. Actual problems of modern scince. Monograph : edited by Musial Jamusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan, 2017. – С. 909–914.
Навчальні посібники
 • Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. – Львів : «Новий світ – 2000», 2008. – 52 с.
Методичні розробки
 • Педагогічна практика в закладах професійної освіти : програма та методичні рекомендації до її проведення для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / упоряд.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький : ХНУ, 2020.  – 28 с.
 • Виробнича практика: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 13 с.
 • Стажувальна практика в закладах професійної освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: Г. В. Красильникова, В. В. Білик, І. І. Герніченко, І. А Дрозіч.  Хмельницький : ХНУ, 2021.  – 27 с.
 • Стажувальна практика на виробництві: програма і методичні рекомендації для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (швейні вироби) / уклад. : Г.В. Красильникова, О.В. Міщенко, В.В. Білик. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 15 с.
Матеріали конференцій
 • Білик В.В. Реалізація студентоцентрованого підходу при викладанні дисципліни «Новітні технології та матеріали в галузі» // Сучасна наука та освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2021 року). Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. – С. 11-12
 • Білик В.В. Можливості неформальної освіти при вивченні дисципліни «Новітні технології і матеріали в галузі» // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2021 року / Відп. за випуск М. М. Микийчук – Львів: ЛА «Піраміда», 2021. – С. 27
 • Білик В.В. Характеристика вебсервісів для організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти спеціальності «Професійна освіта» / Сучасна наука: стан, проблеми перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 14-15 квітня 2020 року). – Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. – С.30-32
 • Васильчук М. С., Білик В.В. Характеристика програмних засобів для тестування здобувачів вищої освіти з дисципліни  «Проєктування швейного виробництва» // Сучасні технології виробництва і професійна освіта: тенденції та інновації: матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції студентів та молодих вчених (м. Старобільськ, 16 квітня 2020 року).– Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020.–С. 67-68
 • Білик В. Використання інноваційних технологій та методів навчання в підготовці майбутніх фахівців інженерних і педагогічних спеціальностей / В. Білик, Ю. Білик // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 7–8 листоп. 2019 р.) / редкол. : Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 86–87.
 • Красильникова Г. Повторне рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти як одна з процедур забезпечення її якості / Г. Красильникова, Г. Білецька, В. Білик // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя каф. інформ.-вимірюв. технологій, 16–17 трав. 2019 р. / відп. за вип. М. М. Микийчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – С. 17–18.
 • Красильникова Г. Розроблення освітньої програми спеціальності «Професійна освіта» швейного профілю / Г. Красильникова, В. Білик, О. Міщенко // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 9–10 жовт. 2018 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2018. – С.51–55.
 • Bilyk V. V. Peculiarities of professional preparation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries / V. V. Bilyk // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – C. 204–205.
 • Bilyk V. V. Characteristics of procedures for evaluating the results of higher education graduates training / V. V. Bilyk // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 10. Pedagogical sciences». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 3–9.
 • Красильникова Г., Білик В., Пястук О. Функціонування відділу забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доп. ІІI міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті проф. Петра Столярчука, 11–12 трав. 2017 р. – Львів, 2017. – С. 88–89.
 • Білик В. В. Участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті. Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Імплементація нових стандартів освіти присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ : ХІV всеукр. наук.-метод. конф., 29 вересня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 7–8.
 • Білик В. В., Білик Ю. М. Удосконалення та реструктурування змісту фахових дисциплін для формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : матеріали X міжнар. наук.-практ.ї конф. «Суспільні науки сьогодні», (Краматорськ, 22 верес. 2017 р.), Вінниця, 2017. – C. 6–9.
 • Білик В., Білик Ю. Методика оцінювання компетентностей майбутніх бакалаврів і магістрів освіти та галузевого машинобудування. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2017 р., Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 222–223.
 • Матюх С. А., Білик В.В. Підготовка учасників освітнього процесу до процедур перегляду і оновлення освітніх програм в Хмельницькому національному університеті / Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2017 р. Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 222–223.
 • Билык В. В. Характеристика инженерно-педагогического образования на этапе вхождения Украины в ЕПВО / В. В. Билык // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы : сб. науч. трудов по материалам международной науч.-практ. конф. «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19–21 мая 2014 г.). – Великий Новгород : [б. и.], 2014. – С. 34–41.
 • Білик В. В. Характеристика етапів розвитку компетентнісного підходу в освіті / В. В. Білик // Професійна підготовка педагогічних кадрів: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених, (Хмельницький, 22 жовтня 2009 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 13–19.
 • Кустова О. Г. Формування дидактичної моделі дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва» / О. Г. Кустова, В. В. Білик // Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. – Хмельницький : [б. в.], 2009. – С. 347–349.
 • Гриценко В. В. Ітегративний підхід до змісту навчального матеріалу дисциплін швейного профілю / В. В. Гриценко // Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті європейського освітнього простору : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів та молодих учених, (Хмельницький, 23 жовт. 2008 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 44–54.
 • Гриценко В. В. Роль загальнокультурних ключових компетенцій в професійному становленні фахівців / В. В. Гриценко // Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів : матеріали всеукраїнського наук.-метод. семінару, (Хмельницький, 12 березня 2008 р.). – Хмельницький : ХГПА, 2008. – С. 45–47.
 • Гриценко В. В. Розробка модульного динамічного об’єктно-орієнтованого середовища для навчання в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на прикладі дисципліни «Нове в техніці та технології швейних виробів» / В. В. Гриценко, Г. В. Красильникова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін очима студентів та викладачів», 14–16 травня 2007 р. – Харків, 2007. – С.164–169.
 • Гриценко В. Роль самостійної роботи студентів в концепції сучасних технологій навчання / В. Гриценко // Професійне становлення особистості: проблеми та перспективи : матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 329–330.
Статті у вітчизняних та іноземних наукових журналах  і збірниках наукових праць
 • Билык В. В. Опытно-экспериментальная проверка педагогических условий формирования проектировочной компетентности у будущих инженеров-педагогов швейного профиля / В. В. Билык, Ю. М. Билык // Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». – 2016. – V.19. – № 2. – С. 482-499. – ISSN 1436-4522. URL: http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html  (дата обращения: 18.04.2016).
 • Билык В. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования проектировочной компетентности будущего инженера-педагога швейного профиля [Электронный ресурс] / В. В. Билык // Концепт. – 2014. – № 10 (октябрь). – ART 14295. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2014/14295.htm.