Андрощук Ірина Василівна

У 1996 році закінчила Хмельницьке педагогічне училище за спеціальністю «Початкове навчання» й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора спортивних клубів, секцій.

У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої школи, трудове навчання»», одержала кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ інформатики, креслення, безпеки життєдіяльності.

З 2001-2002 роки працювала на посаді вчителя обслуговуючої праці у спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27, м. Хмельницький. З 2002 року й по теперішній час працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування естетичної культури  майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика  професійної освіти.

У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України отримала вчене звання доцента кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання (12ДЦ №029014).

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності» за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти й 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій.

У 2020 р. на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (АП № 002281).

2018-2021 рр. – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05 Хмельницького національного університету.

2019-2020 рр. – член галузевої експертної ради Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (галузь 01 Освіта / Педагогіка; з 2020 по теперішній час – галузь 01 Педагогіка за спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)).

З 2019 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Професійна педагогіка» (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України).

З 2019 р. – член редакційної колегії наукового фахового видання «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент» (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі).

З 2020 р. – асоційований редактор наукового фахового видання категорії «Б» Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України.

Автор понад 150 наукових праць. Серед них – монографії, посібники (з грифом МОН), підручники, методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях, зокрема у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Web of Science та Scopus.

Наукові інтереси відносяться до професійної педагогіки та методики трудового навчання та технологій; методики професійного навчання; формування педагогічної майстерності у майбутніх педагогів та їхньої підготовки до педагогічної взаємодії у професійній діяльності.

Нагороджена Грамотою Національної академії педагогічних наук України за творчі здобутки у підготовці майбутніх спеціалістів та плідну працю з інститутами НАПН України (2012 р.), Подякою Національної академії педагогічних наук України за особисті творчі здобутки у дослідженні проблем теорії і методики професійної освіти, впровадження результатів наукових досліджень, багатолітню працю з інститутами НАПН України (2017 р.), Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за високий рівень педагогічної майстерності, вагомі здобутки у професійному становленні учнівської молоді, творчу співпрацю з науковими підрозділами НАПН України (2018 р.). Відзначена Грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації (2013 р., 2017 р.), Подякою Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за чітку, змістовну підготовку та високу організацію проведення семінарів-практикумів (2018 р.), неодноразово нагороджувалася подяками та грамотами за якісне керівництво студентською науковою роботою.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей» у 2022 році відповідно до наказу від 02.02.2022 № 15-КП (30 год.)
 • тренінг «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід для членів галузевих експертних рад» на он-лайн платформі НАЗЯВО 03.02.2022 (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (11 год.)
 1. вебінар «Освітня інфографіка» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 15.05.2022
 2. вебінар «Цифровий двійник університету» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 19.05.2022
 3. вебінар «Розвиваємо результативність: особистий ресурс учасників освітнього процесу в умовах війни» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 30.05.2022
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації експертів з акредитації освітніх програм відповідно до наказу від 15.04.2021 №91-КП (30 год.)
 • в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка терміном з 08.02.2021 р. до 05.05.2021 р. відповідно до наказу від 05.02.2021 №37-КП. (180 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2021 році (20 год.):
 1. круглий стіл  «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» на он-лайн платформі Erasmus+УІПА 12.03.2021 р.
 2. семінар «Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України» УІПА 29.11.2021 р.
 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2020 році (30 год.):
 1. курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» на платформі онлайн-курсів Prometheus 28.10.2020
 2. семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» на он-лайн платформі СДУ 24.11.2020
 • закордонне стажування в Люблінській політехніці (м. Люблін, Польща) терміном з 20.05.2019 р. до 21.06.2019 р. відповідно до наказу від 16.05.2019 №134-КП
 • на тренінгу «Міжнародний проект: від ідеї до реалізації» 10.04.2019 відповідно до наказу від 08.04.2019 №96-КП
 • курси за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 №155

Навчальні дисципліни

 • Основи науково-педагогічних досліджень
 • Методика трудового навчання
 • Педагогічна майстерність
 • Педагогічна взаємодія у професійній діяльності
 • Методологія і організація науково-педагогічних досліджень

Список наукових та навчально-методичних праць

Наукові видання, що індексуються у Web of Science та Scopus
 • Андрощук І. В. Технологія розробки електронного посібника з дисципліни «Методика трудового навчання». Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / І.В. Андрощук, І. П. Андрощук. – 2017. – Т. 61, № 5. – С. 24–35. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/php/itlt/article/view/1769/1245 (Web of Science (ESCI).
 • Андрощук І. В. Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електронне наук. фах. вид. / І.В. Андрощук, І. П. Андрощук. 2019. – Т. 72, № 4. – С. 67–80. – Режим доступу: https://journal.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2602(Web of Science (ESCI).
 • Iryna V. Androshchuk. Building the Content of Teacher Training in the Context of Education for Sustainable Development [Electronic resource] / Iryna V. Androshchuk, Ihor P. Androshchuk , Olga J. Komochkova // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020. – Vol. 12, Is.1, Sup. 1. –  19–36. https://doi.org/18662/rrem/12.1sup1/221  Режим доступу: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2576/pdf (Web of Science (WOS)
 • Iryna ANDROSHCHUK, Ihor ANDROSHCHUK, Mykola KURACH, Viktoriia KHRENOVA, Oleksandr LIVSHUN. The System of Training Future Teachers for Organizing Extracurricular Activities of Pupils. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. – Vol. 12, Is. 2, P. 60-85. Режим доступу: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/266 (Web of Science (WOS)
 • Alieksieienko, T., Pivnenko, Y., Apalat, H., Mohilevska, V., Androshchuk, I. Research activity as a technology of activation of cognitive activity of students of higher education institutions/ Systematic Reviews in Pharmacy, 2020. – 11(9), P. 474-477. Режим доступу: https://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1602485896.pdf?1606581764 (Scopus)
 • Udovychenko, L., Androshchuk, I., Bigus, O., Gorbatova, N., & Gytnyk, I. Métodos inovadores para melhorar as habilidades pedagógicas dos professores. Laplage Em Revista, 2021. – 7(Extra-B), P. 68-76. Режим доступу: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-B885p.68-76 (Web of Science)
Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Андрощук І. В. Трудове навчання як засіб формування естетичного смаку / І. В. Андрощук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – № 2. – С. 11–13.
 • Андрощук І.В. Краса у системі розвитку естетичної культури особистості / І. В. Андрощук // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Р. Т. Шмагало (заст. голови) та ін. – К. ; Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2005. – Вип. 3. – С. 42–49.
 • Андрощук І. В. Основні підходи до розробки моделі процесу формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2006. – № 6 (21). – С. 143–146.
 • Андрощук І. В. Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю / І. В.Андрощук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА). – Харків, 2006. – № 14–15. – С. 42–48.
 • Андрощук І. В. Модель формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2007. – № 3–4. – С. 136–141.
 • Андрощук І. В. Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійного навчального закладу швейного профілю / І. В. Андрощук // Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (голова), В. О. Радкевич, Р. Т. Шмагало (заст. голови) та ін. – К. ; Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2007. – Вип. ІV. – С. 147–153.
 • Андрощук І. В. Використання схематичної наочності на уроках обслуговуючої праці / І. Андрощук // Імідж сучасного. – 2009. – № 8–9. – С. 130–133.
 • Андрощук І. В. Естетичні почуття та їх вплив на професіоналізм педагога / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2009. – № 11. – С. 78–83.
 • Андрощук І. В. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи учнів на уроках обслуговуючої праці / І. В. Андрощук // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. у-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2010. – Ч. 2. – С. 14–21.
 • Андрощук І. В. Фрейм як спосіб візуалізації навчальної інформації / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 78–83.
 • Андрощук І. В. Принципи відбору і структурування змісту курсу «Організація і методика виховної роботи» / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2011. – № 1. – С. 90–96.
 • Андрощук І. В. Візуалізація навчальної інформації під час викладання дисципліни «Педагогічна майстерність» / І. В. Андрощук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць / Уманського держ. пед. у-ту ім.П. Тичини. – Умань, 2011. – Вип. 37. – С. 62–70.
 • Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія / І. В. Андрощук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 14. – С. – 15–20.
 • Андрощук І. В. Формування змісту підготовки майбутніх фахівців на засадах системного підходу / І. В. Андрощук // Молодь і ринок. – 2013. – № 11. – С. 78–83.
 • Андрощук І. В. Реалізація системного підходу в навчальному процесі як педагогічна проблема / І. В. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. у-ту. – Умань, 2013. – Вип. 7. – С. 8–
 • Андрощук І. В. Основні підходи до визначення видів педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. ін-ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (11). – С. 118–127.
 • Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія в контексті якісної підготовки майбутніх вчителів технологій / І. В. Андрощук // Науковий часопис нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 8–13.
 • Андрощук І. В. Принципи підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград, 2015. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 111–114.
 • Андрощук І. В. Тренінг як засіб підготовки майбутніх викладачів до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2016. – № 9. – С. 117–121.
 • Андрощук І. В. Готовність майбутніх вчителів трудового навчання до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 12. – С. 51–57.
 • Андрощук І. В. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науковий часопис нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія  5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2016. – Вип. 54. – С. 14–19.
 • Андрощук І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький, 2016. – Вип. 10, Ч. 3. – С. 104–107.
 • Андрощук І. В. Інноваційні методики підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць / Уманський держ. пед. у-т ім. П. Тичини. – 2017. – Вип. 16. – С. 86–92.
 • Андрощук І. В. Методична система підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 13. – С. 102–109.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. В. Андрощук // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 130–133.
 • Андрощук І. Форми підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. Андрощук // Обрії. – 2017. – № 2 (45). С. 23–26.
 • Андрощук І. В. Методи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 1. – С. 117–123.
 • Androshchuk I. V., Androshchuk I. Р. Factors of Future Handicraft and Technology Teachers’ Training for Pedagogical Interaction in Professional Activity / І.Androshchuk, I. P. Androshchuk // International Journal of Education & Development. Psychology. Publishing office: Accent Graphics Communications. – Hamilton, ON, 2017. – Vol. 3. P. 50–57. – Режим доступу: http://uaped.com/files/International-Journal- of-
 • Androshchuk I., AndroshchukI. Methodology in Training Future Technology and Engineering Teachers in the USA / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. – Kyiv–Khmelnytskyi, 2017. – Vol. 7, Is. 3. – P. 70–74.
 • Androshchuk, Androshchuk I. Peculiarities of future technology teachers’ training in Poland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. – Kyiv–Khmelnytskyi, 2017. – Vol. 7, Is. 1. – P. 48–52.
 • Androshchuk I., Androshchuk I. Specificity of student’s technological training in Finland and Great Britain / І. Androshchuk, I. Androshchuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8, Is. 3. – P. 20–25.
 • Андрощук І.В. Методична підготовка як важливий складник професійної підготовки майбутніх учителів // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – Хмельницький. 2019. – С.84-86.
 • Андрощук І., Хренова В. Особливості підготовки бакалаврів професійної освіти // Професійна освіта: науково-методичний журнал. 2019. № 3. – С. 44-45.
 • Androshchuk I., Androshchuk I. Modern trends in teacher education in Canada. Comparative Professional Pedagogy : Scientific Journal. Kyiv–Khmelnytskyi, 2020. Volume 10, Issue 1. P. 7–11.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Форми теоретичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання до позаурочної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(21), ч. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. І. І. Демченко]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 6-14.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Напрями професійної самореалізації вчителя трудового навчання та технологій // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент – Випуск 15. – 2020. – 103-116. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-7
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Проблеми організації позаурочної діяльності учнів учителями трудового навчання та технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика – Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України. 2020. № 28 (1-2020) – С.212-223.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Співпраця закладів вищої освіти із стейкхолдерами як умова підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів. Педагогічна освіта: теорія і практика – Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України. 2020. № 29 (2-2020) – С.215-226.
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П. Factors in developing pedagogical excellence in future teachers. Professional Pedagogics / 2(21)’ 2020, рр. 29-34. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.21.29-34
 • Андрощук І.В., Андрощук І.П., Красильникова Г.В. Preparing future handicraft teachers for inclusive education in Ukraine schools. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2021. Vol. 8, № 1, 122-131 https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/4950/5431
Монографії
 • Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : монографія / І. В Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 227 с.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: теорія і методика : монографія / І.В Андрощук. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. – 455 с.
 • Androshchuk I. V., Androshchuk I. Р. The main factors of future handicraft and technology teachers’ training for pedagogical interaction / V. Androshchuk, I. Р. Androshchuk // Actual problems of modern science : monograph : edited by Musial Janusz, Polishcuk Oleh, Sorokatji Ruslan. Bydgoszcz : UTP University of Science and Technology, 2017. – P. 900–908.
 • Андрощук І.В. Рефлексія і самоосвітня діяльність майбутнього вчителя трудового навчання та технологій. Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання і технологій : колективна монографія / І. В Андрощук ; за ред. С. М. Ящука. – Умань, 2019. – С. 5–20.
 • Androszczuk Iryna. Przegotowywanie nauczycieli przedmiotów zawodowych i technologii w aspekcie interakcji pedagogicznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych w aspekcie edukacji techniczno-informatycznej i bezpieczeństwa: monografie – Politechnika Lubelska. – Lublin. – 2020, str. 185-197.
Навчальні посібники
 • АндрощукІ. П. Логіко-структурні схеми з декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, плетіння гачком та в’язання спицями) : навч.-наоч. посіб. / І. П. Андрощук, І. В Андрощук, О. В. Пиріжок. – Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2013. – 164 с. (Гриф МОН України).
 • Андрощук І. В. Методика виховної роботи : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – – 320 с. (Гриф МОН України).
 • Андрощук І. П. Теорія і методика навчання технологій : навч. посіб. / І. П. Андрощук, І. В. Андрощук, В. В. Бербец, О. В.Бялик  [та ін.]   / за заг. ред. О. М. Коберника. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 474 с. (Гриф МОН України).
 • АндрощукІ. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 190 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету).
 • Андрощук І.В. Теорія та методика трудового навчання : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с. (Рекомендовано Вченою радою Хмельницького національного університету)
Матеріали конференцій
 • Данькова І.В. Естетичний смак як ознака всебічно розвиненої особистості / І. В. Данькова // Професійне становлення особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 50–52.
 • Андрощук І. В. Краса як засіб формування гармонійно розвиненої особистості / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 244–247.
 • Андрощук І. В. Стан процесу формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Авіст, 2007. – С. 247–252.
 • Андрощук І. В. Проектна технологія як засіб підготовки вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Сучасний вчитель трудового навчання та технологій: досвід та перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Рівне, 26–27 жовт. 2016 р.). – Рівне, 2016. – С. 4–6.
 • Андрощук І. В. Бар’єри під час налагодження взаємодії у професійній діяльності педагогів / І. В. Андрощук // Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти : зб. матеріалів всеукр. інтернет-конф. – Хмельницький, 2016. – С.169–175.
 • Андрощук І. В. Використання коучинг технологій у підготовці вчителів до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (10 берез. 2017 р.). – Баку–Ужгород–Дрогобич, 2017. – С. 147–149.
 • Андрощук І.В. Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів трудового навчання щодо використання здоров’язбережувальних технологій у педагогічній взаємодії / І. В. Андрощук // Формування здоров’язбережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці, (Полтава, 27–28 квіт. 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 29–30.
 • Андрощук І.В. Науково-методичний супровід підготовки суб’єктів навчального процесу до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 7, 19 квіт. 2016 р.). – Київ, 2016. – Т. 2. – С. 35–37.
 • Андрощук І.В. Основні підходи до визначення чинників підготовки майбутніх вчителів технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей ІV всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 20–21 квіт. 2016 р.). – Хмельницький, 2016. – С. 42–44.
 • Андрощук І. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до педагогічної взаємодії / І. В. Андрощук // Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Кропивницький, 17–22 жовт. 2016 р.). – Кропивницький, 2016. – С. 6–7.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності: метод. рекомендації / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. – 116 с.
 • Андрощук І.В. Самоосвітня діяльність майбутніх вчителів трудового навчання та технологій / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІХ міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С. 123–124.
 • Андрощук І. В. Технологія педагогічної взаємодії у професійній діяльності вчителя трудового навчання та технологій [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук : електронний зб. наук. праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – – № 2 (24). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-RFNvckpGbTFvSkE/view?pref=2&pli=1.
 • Андрощук І. В. Формування ключових компетентностей вчителя трудового навчання засобами декоративно-прикладного мистецтва / І. В. Андрощук // Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти : зб. наук. праць. – Хмельницький, 2013. – С. 29–35.
 • Андрощук І. В. Реалізація суб’єктного підходу у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання/ І. В. Андрощук, І. П. Андрощук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V всеукр. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 30–31 берез. 2017 р.). – Хмельницький, 2017. С. 62–64.
 • Андрощук І. В. Рефлексія як умова ефективної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності / І. В. Андрощук // Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну : зб. матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну ПНПУ ім. В. Г. Короленка, (9–10 верес. 2018 р.) / За ред. проф. В.П. Титаренко, А.Ю. Цини; Полтава : ПНПУ, 2018. – С. 75–83.
 • АндрощукІ . Діалог культур в контексті підготовки майбутніх педагогів / І. Андрощук, І. Андрощук, В. Хомовський // Cучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Херсонська академія неперервної освіти, 28 лют. 2019 р.). – Варшава–Ужгород–Херсон : Посвіт, 2019. – С. 51–53.
 • Андрощук І. П. Педагогічна практика як провідна форма підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / І. П. Андрощук, І. В.Андрощук, В. В. Хомовський // Новітні напрями в галузі права та освіти : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., (12 квіт. 2019 р.). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – С. 96–99.
 • Андрощук І. Зарубіжний досвід технологічної підготовки учнів / І. Андрощук // Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., (Умань, 11 жовт. 2019 р.) / гол. ред. Коберник Г. І. – Умань, УДПУ, 2019. – С. 5–7.
 • Андрощук І.В, Андрощук І.П. Методологічний підхід як важлива компонента методології дослідження підготовки фахівців. Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: АА Тандем, 2019. – С. 9-10.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Данькова І. В. Проблема формування естетичного смаку учнів /І. В. Данькова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.  Г. Шевченка. – 2002. – № 12. – С. 16–17.
 • Андрощук І. В. Дидактичні аспекти вибору засобів формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю /І. В. Андрощук // Дидактика професійної школи : зб. наук пр. / редкол.: С. У. Гончаренко, В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – Вип. 3. − С. 104–107.
 • Андрощук І. В. Методична підготовка як важливий складник професійної підготовки майбутніх учителів / І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. – Хмельницький. – 2019. – С.84–86.
 • Андрощук І. Особливості підготовки бакалаврів професійної освіти /І. Андрощук, В. Хренова // Професійна освіта : наук.-метод. журнал. – 2019. – № 3. – С. 44–45.
 • Андрощук І. В. Вимоги до відбору і структурування змісту дисципліни «Педагогічна взаємодія у професійній діяльності» [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Науковий вісник УМО. – – Вип. 2. – C. 8–18. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/2_2016/.pdf.
 • Андрощук І. Кейс-метод на уроках, як засіб налагодження педагогічної взаємодії /І. Андрощук // Педагогічний вісник : наук.-пед. журнал Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2015. – № 3 (41). – С. 6–9.
 • Андрощук І. В. Використання кейс-методу в процесі підготовки майбутніх педагогів /І. В. Андрощук // Професійне становлення особистості : психолого-педагогічний журнал. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 181–188.
 • Андрощук І.В. Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування /І. В. Андрощук // Науковий часопис Нац. пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 13, Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – Київ, 2017. – Вип. 8.– С. 8–12.
 • Андрощук І.В. Інтенсифікація практичної роботи учнів засобами інструкційних карт /І. В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 2 (124). – С. 10–14.
 • Андрощук І.В. Колективні форми навчально-трудової діяльності як засіб налагодження взаємодії на уроках трудового навчання /І. В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 8–11.
 • Андрощук І.В. Розвиваючий потенціал трудового навчання /І. В. Андрощук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 4 (120). – С. 24–30.
Методичні розробки
 • Методика трудового навчання : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студ. спец. «Педагогіка та методика середньої освіти. Трудове навчання» / Г. В.Красильникова, І. В. Андрощук – Хмельницький : ТУП, 2003. – 43 с.
 • Андрощук І.В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю : метод. реком. – Хмельницький : ПП Дерепа І.Ж., 2008. – 93 с.
 • Андрощук І.В. Навчальна програма авторського курсу «Організація і методика виховної роботи» / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ПП Дерепа І. Ж., 2008. – 100 с
 • Основи науково-педагогічних досліджень : метод. рекомендації до виконання практ. робіт для студ. напряму «Педагогічна освіта» / упоряд. І. В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 106 с.
 • Організація і методика виховної роботи : метод. рекомендації до виконання практ. робіт для студ. напряму «Педагогічна освіта» / упоряд. І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 123 с.
 • Навчально-педагогічна практика : програма та метод. рекомендації до проведення навч.-педагог. практики для студ. денної і заочної форм навчання напрямів підготовки «Професійна освіта» і «Технологічна освіта»  / упоряд. : І. Є. Каньковський, І. В. Андрощук, І. П. Андрощук, Г. В. Красильникова. Хмельницький : ХНУ, 2011. 36 с.
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Технологічна освіта» денної та заочної форм навчання / упоряд. : І. Є. Каньковський, І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2014. 48 с.
 • Андрощук І. В. Педагогічна майстерність : практикум для студ. спеціальності «Технологічна освіта» / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 118 с.
 • Андрощук І. В. Теорія та методика виховної роботи : практикум для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. 124 с.
 • Андрощук І. В. Теорія та методика виховної роботи : практикум для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання, технології, інформатика / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. 124 с.
 • Андрощук І. В. Методика трудового навчання : практикум для студентів спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. 140 с.
 • Андрощук І. В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : метод. рекомендації / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. 116 с.
 • Андрощук І. П. Теорія та методика виховної роботи : курс лекцій для студ. спеціальностей: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» і «Професійна освіта» /І. П. Андрощук, І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 206 с.
 • Педагогічна практика в закладах вищої освіти : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І. В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І. П. Андрощук. Хмельницький : ХНУ, 2020.  20 с.
 • Теорія та методика трудового навчання : практикум з дисципліни для студентів спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук, О. В. Самборська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 205 с.
 • Педагогіка вищої освіти : методичні рекомендації до виконання практичних робіт дисципліни для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 57 с.
 • Інтерактивна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова, І.П. Андрощук, Л.І. Шевчук. – Хмельницький : ХНУ, 2021. 28 с.
 • Переддипломна практика : програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021. 22 с.
 • Кваліфікаційна робота : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» / уклад.: І.В. Андрощук, Г. В. Красильникова – Хмельницький : ХНУ, 2021. 29 с.