Корєхов Артем Олександрович

 

У 2011 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Професійне навчання» за  напрямом підготовки “Педагогічна освіта”, спеціальність “Професійне навчання”, спеціалізація “Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту” й отримав кваліфікацію інженер-педагог.

З 2012 року по теперішній час старший викладач кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

З 2019 року  по теперішній час старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2020 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика  професійної освіти.

Автор понад 30 наукових праць. Серед них – посібники методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку сертифікат ES № 4062/2021 «The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialties as psychology and law enforcement activity on the example of zoom and moodle platforms  » від 15.02.2021, 1,5 кредита ЄКТС  (45 год);

Навчальні дисципліни

 • Автотроніка
 • Експертиза автомобіля
 • Сучасні технології технічного обслуговування та діагностики автомобілів
 • Автомобільні експлуатаційні матеріали

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • А.О. Корєхов «Аналіз засад ефективного формування професійної готовності майбутніх офіцерів прикордонників засобами інформаційних технологій». Євроазіатський науковий академічний журнал м. Ереван. 2017р. С. 105-108
 • А.О. Корєхов. «Експериментальна оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників» Електронний збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки – Хмельницький, Видавництво НАДПСУ, 2016 р.Випуск 6
 • А.О. Корєхов, Є.В. Мандрик «Шляхи вдосконалення організації проведення технічного обслуговування автомобілів середнього класу вантажопідйомності в умовах автотранспортного підприємства» Збірник наукових праць №2(68) Серія: Військові та технічні науки, Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної 12.прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, с. 228-238.
 • А.О.Корхов, Є.В.Мандрик «Роль та місце інформаційних технологій в підготовниці інженерів прикордонного відомства» Збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки [Гол. Ред.. Є.М. Потапчук]. – Хмельницький, Видавництво НАДПСУ, 2016р. – 3(5) с. 84-92
 • О.Воробйов, А.Корєхов «Обґрунтування необхідності покращення контролю технічного стану транспортних засобів за рахунок удосконалення системи технічного діагностування» Збірник наукових праць НАДПСУ серія військові тв. Технічні науки 2016р №3(69 )с.250-259
 • А.Корєхов. Проблема формування готовності майбутніх бакалаврів автосправи до використання автомобільної техніки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки № 4(15)/ 2018.  с.190-200
 • А.Корєхов. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на посилення пізнавальної активності майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка 2018. Випуск 4.
 • А. Корєхов. Професійна компетентність майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів у сфері.застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Тематична рубрика: Теорія і методика професійної освіти. Інноваційна педагогіка. Одеса. – подана (опублікування 15 жовтня)
 • А. Корєхов. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі інформаційного розвитку майбутніх бакалаврів автосправи. Молодий вчений випуск №73 Одеса. – подана (опублікування 30 жовтня).
 • А.Корєхов. Модель формування готовності майбутніх бакалаврів автосправи до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Збірник наукових праць «Nauka I studia» Пермішель, Польща
 • А.Корєхов.  Експериментальна оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників. Електронний збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки – Хмельницький, Видавництво НАДПСУ, 2017р.
 • А.Корєхов. Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів автосправи до застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічний дискурс. Хмельницька гуманітано-педагогічна академія. № 26 (2019).
 • Корєхов А. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно- комунікаційних технологій у професійній діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка. Хмельницький, 2019. Вип. 5. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/346.
 • Корєхов А. О. Експериментальна перевірка дієвості моделі формування готовності майбутніх бакалаврів автосправи до застосування інформаційно- комунікаційних технологій у професійній діяльності. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки: міжнар. наук. журн. 2020. № 10. С. 79–85
 • Корєхов А., Іващенко Д. Технологія технічного обслуговування акумуляторних батарей. Науковий журнал ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки Випуск №9 (Січень, 2020) Наукове періодичне видання/The scientific periodical С. 44 – 47.
 • В. Чмир, С. Псьол, А. Корєхов Оцінка та аналіз показників стійкості автомобілів підрозділу охорони кордону та рекомендації щодо їх застосування. Збірник наукових праць НАДПСУ. Серія: військові та технічні науки: наукове видання – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2020. – №4(82) – с. 347-363.
Навчальні посібники
 • В. Чмир, А. Корєхов, А. Машталер, О. Чиж. Сучасні автомобільні гідроприводи. Навчальний посібник – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ. 2020 – 167с.
Матеріали конференцій
 • Х всеукр. наук.-практ. конф., 2017 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: «НАДПСУШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ” ЗАСОБІВ» с 573-574
 • Х всеукр. наук.-практ. конф., 2017 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: «ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРИКОРДОННИКІВ» с.  316.
 • Корєхов А. Готовність викладача до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі закладу вищої освіти. Х всеукр. наук.-практ. конф., 2018 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ с. 407.
 •  Корєхов. А. Психолого-педагогічна готовність майбутніх бакалаврів автосправи до професійної діяльності у підрозділах охорони кордону. II міжнародна науково – практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» с. 287-289. Київ – 2018
 • Корєхов А. Забезпечення начально-методичного супроводу підготовки майбутніх бакалаврів автосправи. ХІІ всеукр. наук.-практ. конф., 2019 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький подана
 • Корєхов А,. Компетентністно-орієнтований підхід підготовки бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю. ХІІ всеукр. наук.-практ. конф., 2019 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького.
 •  Корєхов А. О. Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій при організації освітнього процесу. Scientific discoveries: projects, strategies and development: proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Edinburgh, October 25, 2019). Edinburgh, 2019. Vol. 2. pp. 145–147..
 • Корєхов А. О. Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій при експлуатації автомобільної техніки прикордонних підрозділів. / А.Корєхов, С.Силка // Динамікарозвиткусучасноїнауки: матеріалиміжнародноїнауковоїконференції. (Т.3). 15 листопада 2019 р. Чернігів. Україна: МЦНД. С 21-23.
 • А. Корєхов, А. Пенкаль. ЛЕКТРИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ПРОБЛЕМИ ТА  ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne Volumul 5. pp. 34-35. 2020.
 • А .Корєхов, В. Федоров. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОСЕРВІСУ ТА ЙОГО ДІЛЬНИЦЬ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne Volumul 5. pp. 60-61. 2020.
 • Корєхов А. “СИСТЕМА ДОРОЖНІХ ВИПРОБУВАНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В СТРУКТУРІ ДПСУ. Х всеукр. наук.-практ. конф., 2018 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ с. 736.
 • Корєхов А.О., Полюк В.С. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі підготовки майбутніх бакалаврів автомобілістів прикордонного відомства. Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні  технології у військовій освіті». Одеса. 2021.