Корєхов Артем Олександрович

У 2011 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю «Професійне навчання» за  напрямом підготовки “Педагогічна освіта”, спеціальність “Професійне навчання”, спеціалізація “Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту” й отримав кваліфікацію інженер-педагог.

З 2012 року по теперішній час старший викладач кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

З 2019 року  по теперішній час старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету.

У 2020 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика  професійної освіти. 09.02.2021 року. Диплом Кандидата педагогічних наук. ДК059249. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 09 лютого 2021 року

Автор понад 30 наукових праць. Серед них – посібники методичні рекомендації, практикуми, наукові статті у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • Teaching and reserch in a contemporary university^ challengs, solutions, and perspectives. Faculty of Education, University of Bialystok. March 6-th-April 14-th, 2023. №102. 180 годин. Міжнародне підвищення кваліфікації. Bialystok, Poland.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти» в ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ” місто Київ Сертифікат  ES №17GW-104  від 19.10.2021– 30 год.
 • Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного парку сертифікат ES № 4062/2021 «The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialties as psychology and law enforcement activity on the example of zoom and moodle platforms  » від 15.02.2021, 1,5 кредита ЄКТС  (45 год).

Навчальні дисципліни

 • Автотроніка
 • Експертиза дорожньо-транспортних пригод
 • Сучасні технології технічного обслуговування та діагностики автомобілів
 • Автомобільні експлуатаційні матеріали

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Корєхов А. Чмир. В. Партика С. Методика прогнозування динаміки змін та готовності автомобільної техніки до експлуатації в умовах воєнного стану. Наука і техніка сьогодні (Серія Техніка). 2023. Вип. 5. С. 58-71.
 • Корєхов А. Особливості діагностування транспортних засобів з автоматичними трансмісіями у підрозділах державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць НАДПСУ серія: військові та технічні науки. Видавництво НАДПСУ. Хмельницький, 2022. – №2(88). С 286–300.
 • В. Чмир, С. Псьол, А. Корєхов Оцінка та аналіз показників стійкості автомобілів підрозділу охорони кордону та рекомендації щодо їх застосування. Збірник наукових праць НАДПСУ. Серія: військові та технічні науки: наукове видання – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2020. – №4(82) – с. 347-363.
 • Корєхов А., Іващенко Д. Технологія технічного обслуговування акумуляторних батарей. Науковий журнал ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки Випуск №9 (Січень, 2020) Наукове періодичне видання/The scientific periodical С. 44 – 47.
 • Корєхов А. О. Експериментальна перевірка дієвості моделі формування готовності майбутніх бакалаврів автосправи до застосування інформаційно- комунікаційних технологій у професійній діяльності. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки: міжнар. наук. журн. 2020. № 10. С. 79–85
 • Корєхов А. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно- комунікаційних технологій у професійній діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер.: Педагогіка. Хмельницький, 2019. Вип. 5. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedvisnyk/article/view/346.
 • А.Корєхов. Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів автосправи до застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогічний дискурс. Хмельницька гуманітано-педагогічна академія. № 26 (2019).
 • А.Корєхов.  Експериментальна оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників. Електронний збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки – Хмельницький, Видавництво НАДПСУ, 2017р.
 • Корєхов А. О. Модель формування готовності майбутніх бакалаврів автосправи до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Nauka i Studia. 2019. № 10 (199). рр. 46–55
 • Корєхов А. О. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі інформаційного розвитку майбутніх бакалаврів автосправи. Молодий вчений: наук. журн. 2019. № 9 (73). С. 78–82.
 • Корєхов А. О. Професійна компетентність майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів у сфері застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Інноваційна педагогіка: наук. журн. Одеса, 2019. Вип. 16, т. 1, С. 89–93.
 • Корєхов А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на посилення пізнавальної активності майбутніх бакалаврів автосправи прикордонних підрозділів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. Сер.: Педагогіка. Хмельницький: вид-во НАДПСУ, 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_4_10.
 • А.Корєхов. Проблема формування готовності майбутніх бакалаврів автосправи до використання автомобільної техніки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки № 4(15)/ 2018.  с.190-200
 • О.Воробйов, А.Корєхов «Обґрунтування необхідності покращення контролю технічного стану транспортних засобів за рахунок удосконалення системи технічного діагностування» Збірник наукових праць НАДПСУ серія військові тв. Технічні науки 2016р №3(69 )с.250-259
 • А.О.Корхов, Є.В.Мандрик «Роль та місце інформаційних технологій в підготовниці інженерів прикордонного відомства» Збірник наукових праць Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки [Гол. Ред.. Є.М. Потапчук]. – Хмельницький, Видавництво НАДПСУ, 2016р. – 3(5) с. 84-92
 • А.О. Корєхов, Є.В. Мандрик «Шляхи вдосконалення організації проведення технічного обслуговування автомобілів середнього класу вантажопідйомності в умовах автотранспортного підприємства» Збірник наукових праць №2(68) Серія: Військові та технічні науки, Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної 12.прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, с. 228-238.
 • Корєхов «Аналіз засад ефективного формування професійної готовності майбутніх офіцерів прикордонників засобами інформаційних технологій». Євроазіатський науковий академічний журнал м. Ереван. 2017р. С. 105-10
Навчальні посібники
 • В. Чмир, А. Корєхов, А. Машталер, О. Чиж. Сучасні автомобільні гідроприводи. Навчальний посібник – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ. 2020 – 167с.
Матеріали конференцій
 • Корєхов А. О., Побережнюк Б. С. Інформаційні процеси системи планування підготовки водіїв категорії «D» в навчальних центрах ДПСУ. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany. 23-25 January 2022. Pp. 233–237.
 • Корєхов А., Полюк В., Франчук Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в системі підготовки майбутніх бакалаврів-автомобілістів прикордонного відомства. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Інноваційні технології у військовій освіті» 25 червня 2021 року. м. Одеса. С. 91.
 • Корєхов А. Сили та засоби при забезпечені безпеки дорожнього руху в ДПСУ. Науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Харків. 25.03.2021. с. 47.
 • Корєхов А. “Система дорожніх випробувань транспортних засобів в структурі ДПСУ. Х всеукр. наук.-практ. конф., 2018 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ с. 736.
 • А .Корєхов, В. Федоров. Особливості проектування автосервісу та його дільниць з технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne Volumul 5. pp. 60-61. 2020.
 • А. Корєхов, А. Пенкаль. Електричні транспортні засоби, проблеми та  переваги застосування. Modalități conceptuale de dezvoltare a științei moderne Volumul 5. pp. 34-35. 2020.
 • Корєхов А. О. Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій при організації освітнього процесу. Scientific discoveries: projects, strategies and development: proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Edinburgh, October 25, 2019). Edinburgh, 2019. Vol. 2. pp. 145–147.
 • Корєхов А. О. Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій при експлуатації автомобільної техніки прикордонних підрозділів. / А.Корєхов, С.Силка // Динамікарозвиткусучасноїнауки: матеріалиміжнародноїнауковоїконференції. (Т.3). 15 листопада 2019 р. Чернігів. Україна: МЦНД. С 21-23.
 • Корєхов А. Готовність викладача до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі закладу вищої освіти. Х всеукр. наук.-практ. конф., 2018 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ с. 407.
 • Корєхов А. О. Оцінка розвитку пізнавальної активності майбутніх інженерів прикордонників.  Х всеукр. наук.-практ. конф., 2017 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: с.  316.
 • Корєхов А. О. Шляхи зниження витрат на утримання автомобільних транспортних засобів. Х всеукр. наук.-практ. конф., 2017 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ. с 573-574
 •  Корєхов. А. Психолого-педагогічна готовність майбутніх бакалаврів автосправи до професійної діяльності у підрозділах охорони кордону. II міжнародна науково – практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» с. 287-289. Київ – 2018
 • Корєхов А. Забезпечення начально-методичного супроводу підготовки майбутніх бакалаврів автосправи. ХІІ всеукр. наук.-практ. конф., 2019 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький подана
 • Корєхов А,. Компетентністно-орієнтований підхід підготовки бакалаврів професійної освіти автотранспортного профілю. ХІІ всеукр. наук.-практ. конф., 2019 року / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького.