Самборська Олена Валентинівна

У 2013 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Технологічна освіта» та отримала кваліфікацію викладача художньо-технологічних дисциплін та методики навчання технологій, вчителя інформатики.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

У 2020 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та отримала кваліфікацію бакалавра образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, художника-виконавця, майстра з декоративного мистецтва (художній текстиль); художника-викладача закладів мистецького спрямування.

З 2013 року до 2019 року працювала у навчально-виховному об’єднанні № 23 м. Хмельницького на посаді вчителя трудового навчання, викладала трудове навчання, технології, інформатику, образотворче мистецтво, займалась гуртковою роботою з учнями.

З вересня 2019 року і по теперішній час працює на кафедрі технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва. За сумісництвом продовжує роботу у НВО № 23 м. Хмельницького, де викладає трудове навчання, технології, інформатику, образотворче мистецтво.

У 2020 році було присвоєно педагогічну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У 2020, 2021 рр. здійснювала науково-методичну експертизу підручників для учнів 3-4 класів Нової української школи.

У 2020, 2021, 2022 рр. була членом журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН) у відділенні «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство».

З 2022 року є членом предметної (галузевої) експертної групи з технологій при Міністерстві освіти і науки України.

Науковий інтерес становлять: дослідження особливостей підготовки майбутніх магістрів до моніторингу навчальних досягнень, застосування інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та художників декоративного мистецтва; вивчення художньої вишивки та писанкарства як видів декоративно-прикладного мистецтва.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • інформальне підвищення кваліфікації у 2022 році (14 год.):
 1. курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на платформі онлайн-курсів Prometheus 12.02.2022 сертифікат № 4af82
 2. вебінар «Ефективні рішення Google для оптимізації освітнього процесу онлайн» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 19.04.2022  (2 год.) сертифікат  № ALLYOB2-0643

 3. вебінар «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 26.04.2022  (2 год.) сертифікат № ОДЦІ-0498

 4. вебінар «Освітня інфографіка» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 15.05.2022  (2 год.) сертифікат № ВОІБ-0364

 5. вебінар «Цифрові інструменти Google для вищої освіти» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 23.06.2022  (2 год.) сертифікат № ЦІВО-1686

 6. онлайн-тренінг «Можливості YOUTUBE для освіти» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 29.06.2022  (2 год.) сертифікат № ОТМЮО-05575

 7. вебінар «Народна лялька з паперових серветок як засіб національного виховання дитини» ВДПУ 10.05.2022  (6 год.) сертифікат № 220556адм/581

 8. семінар «Безбар’єрність в освіті: практичні аспекти та перспективи» УДПУ 19.01.2022  (3 год.) сертифікат № 190122-632

 9. вебінар «Прозоре скло прозорою аквареллю. Особливості написання скляної вази аквареллю. Метод пошарової роботи. Адитивний та субтрактивний спосіб змішування кольорів» на онлайн-платформі Агенція творчого професійного розвитку Yula 1.06.2022 сертифікат № 00001907

 • підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
 • підвищення кваліфікації на курсах підвищення кваліфікації викладачів за програмою «Підготовка грантової заявки – від теорії до практики» у березні-травні 2021 року відповідно до наказу від 20.05.2021 № 120-КП (30 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2021 році (30 год.):
 1. курс «Новий український підручник» на платформі «Навчаємось разом»
  17.11.2020-15.06.2021
 2. курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» ТОВ «Академія цифрового розвитку» 04-18.10.2021 р. сертифікат № 3GW-138
 3. вебінар «Як візуальні конспекти відчиняють двері у світ цікавого навчання (на прикладі уроків мистецтва)» на онлайн-платформі ТОВ «На урок» 05.10.2021 сертифікат № В562-129124
 • закордонне стажування в університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 24.02.2020 р. до 20.03.2020 р. відповідно до наказу від 20.02.2020 №60-КП (120 год.)
 • інформальне підвищення кваліфікації у 2020 році (30 год.):
 1. курс «Медіаграмотність для освітян» на платформі відкритих онлайн-курсів Prometheus 13.01.2020

Навчальні дисципліни

 • Педагогіка і методика викладання художньо-технічних дисциплін у ЗВО
 • Інформаційні технології в освіті
 • Основи теорії трудового навчання
 • Сучасні освітні технології
 • Символіка
 • Історія мистецтв
 • Комп’ютерна графіка
 • Робота в матеріалі
 • Основи мистецьких досліджень

Список наукових та навчально-методичних праць

Статті опубліковані у фахових виданнях України
 • Кухарук О. В. Готовність до моніторингу як педагогічна проблема / О. В. Кухарук // Педагогіка вищої та середньої школи. – Вип. 42. – С. 249–255.
 • Кухарук О. В. Моніторинг як педагогічна дефініція / О. В. Кухарук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип. 16. – С. 92–97.
 • Самборська О. В. Основні підходи до моніторингу навчальних досягнень студентів (на прикладі підготовки магістрів технологічної освіти) / О. В. Самборська // Освіта дорослих: теорія, досвід та перспективи / Л. Б. Лук’янова (голова ред. кол.) та ін.; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. – Вип. 2 (11). – С. 209–216.
 • Самборська О. В. Авторський курс «Моніторинг навчальних досягнень» як засіб формування готовності магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О. В. Самборська // Наукові записки.– Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 7, Ч. 1. / За заг. ред. М. І. Садового та О. В. Єжової. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 140–144.
 • Самборська О. В. Критерії, показники та рівні готовності магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О. В. Самборська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 51 – С. 239–244.
 • Самборська О. В. Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О.В. Самборська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. – С. 221–226.
 • Samborska О. Some peculiarities of training future masters in technology education in european countries / О. Samborska // Comparative Professional Pedagogy: Scientific Journal [ ed. N. М. Bidyuk]. – 2017. – Vol. 7, Is. 4. – Kyiv–Khmelnytskyi : KhNU. – P. 126–131.
 • Самборська О. В. Українська народна вишивка в контексті підготовки майбутніх художників декоративного мистецтва / О. В. Самборська // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. Серія: педагогічні науки. – Вип.17. – Київ: Видавництво «Людмила», 2021. – С. 210-219.
 • Самборська О. В. Художньо-образне обґрунтування вишитого рушника «Дерево життя» за мотивами самчиківського розпису / О. В. Самборська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: мистецтвознавство. – Вип. 51. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 195-201.
Монографії
 • Samborska Ołena, Łazuka Ewa Kształtowanie gotowości przyszłych nauczyciełi do monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów / Ołena Samborska, Ewa Łazuka // Dylematy jakości kształcenia w szkole wyższej: monografie; [redakcja Mariusz Śniadkowski]. – 2021. – Lublin : Politechnika Lubelska. – Str. 139-180.
Матеріали конференцій
 • Кухарук О. В. Використання інформаційних технологій в процесі підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О. В. Кухарук // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : зб. наук. праць за матеріалами восьмої міжнародної наук.-техн. конф., «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2014». – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 211–218.
 • Самборська О. В. Проблеми підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О. В. Самборська // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 квіт. 2016 р.) ; [ред. колегія: Є. М. Потапчук (гол. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В К. Гаврилькевич, О. В. Варгата] / М-во осв. і науки України, Хмельницький нац. ун-т, каф. практ. психол. та педагогіки [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 104–105.
 • Самборська О. В. Засоби підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів [Електронний ресурс] / О. В. Самборська // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій : матеріали І міжнародної наук.-практ. конф. викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – 1 електрон. опт. диск. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03. – С. 296-301
 • Самборська О. В. Особливості розробки моделі підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О.В. Самборська // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ІX міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.) ; ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 159–161.
 • Самборська О. В. Засоби інформаційних технологій у підготовці бакалаврів декоративного мистецтва / О. В. Самборська // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький, 7–8 листоп. 2019 р.) ; редкол.: Н. Г. Ничкало [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 229–230.
 • Самборська О. В. Особливості мотивації майбутніх вчителів трудового навчання до моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти / О. В. Самборська // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей VIII всеукраїнської наук.-практ. конф., (Хмельницький, 9–10 квіт. 2020 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 103–104.
 • Самборська О. В. Використання інтернет-сервісу Wizer.me на уроках трудового навчання / О. В. Самборська // Інформаційні технології – 2020: зб. тез VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 21 трав. 2020 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, О.В. Бушиа, О.М. Глушак, Г.А. Кучаковська, О.С. Литвин, В.В. Прошкін, С.М. Шевченко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – С. 71-72.
 • Самборська О. В. Хмарні сервіси Google для організації самостійної роботи майбутніх художників декоративного мистецтва з дисципліни «Історія мистецтв» / О. В. Самборська // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Social function of science, teaching and learning», 14-17 грудня 2020 р., Бордо, Франція, 2020. – С. 339-344.
 •  Самборська О. В. Особливості творчості українських художників-імпресіоністів в контексті світової історії мистецтв / В. В. Козоріз, О. В. Самборська // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25–26 листоп. 2021 р.) / ред.кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 256-258.
Статті у вітчизняних наукових журналах і збірниках наукових праць
 • Самборська О. В. Писанка-вишиванка / О. В. Самборська // Трудове навчання в школі : науково-методичний журнал. – Вип. 8 (116). – Харків : Основа, 2015. – С. 41-44.
 • Самборська О. В. Основні принципи підготовки магістрів освіти за спеціальністю «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» до моніторингу навчальних досягнень студентів / О. В. Самборська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13, Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 9. – С. 59–63.
 • Самборська О. В. Організація експериментальної перевірки результативності формування готовності майбутніх магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів / О. В. Самборська // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Технологічна та професійна освіта : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. В. Стешенка. – Слов’янськ: ДДПУ, 2018. – Вип. 2. – С. 112–119.
 • Самборська О., Вандоляк Т. Декоративне панно “Серпанковий цвіт” за мотивами творів Катерини Білокур: теоретичні та практичні аспекти // Педагогічний вісник Поділля [Електронний науково-методичний журнал]. – Хмельницький: ХОІППО, 2022. – №3. –  С. 21-25.
Методичні розробки
 • Самборська О. В. Моніторинг навчальних досягнень студентів : курс лекцій для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / О. В. Самборська. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. – 92 с.
 • Самборська О. В. Моніторинг навчальних досягнень студентів: практикум для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / О. В. Самборська. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. – 50 с.
 • Самборська О. В. Моніторинг навчальних досягнень студентів: програма спецкурсу для студ. спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» / О. В. Самборська. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. – 24 с.
 • Самборська О. В. Підготовка майбутніх магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів : метод. рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів / О. В. Самборська. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. – 108 с.
 • Теорія та методика трудового навчання : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) / І.В. Андрощук, І. П. Андрощук, О. В. Самборська. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 205 с.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

Член громадської організації “Всеукраїнська асоціація наукових і практичних працівників технологічної освіти” (посвідчення)

Член громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (сертифікат)